Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

26/02/2020
Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora Inicjatyw Społecznych i Ludzi Aktywnych” w ramach projektu pn. „Korzenie i Skrzydła” informujemy, iż ww. postępowanie zostało unieważnione.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".