Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

30/04/2020
Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

W związku zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym „Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Krwonach wraz z jej przebudową na pomieszczenia Inkubatora Inicjatyw Społecznych i Ludzi Aktywnych” w ramach projektu pn. „Korzenie i Skrzydła” – finansowanego ze środków PROW, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), Poddziałanie: 19.3: Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, uprzejmie informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez F.H.U.P COM-BUD Piwoński Jakub. Cena netto wg oferty: 41 847,69 zł, cena brutto wg oferty: 51 472,66 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".