WYŻSZA KWOTA DOTACJI NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

24/03/2022

Po raz ostatni w okresie programowania 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. planuje nabór na dofinansowanie inicjatyw w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Mieszkańcy gmin: Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek (gm. wiejska), Władysławów, będą mogli złożyć wnioski o przyznanie pomocy już w maju bieżącego roku. Co ważne, by ubiegać się o dofinansowanie, nie trzeba posiadać statusu osoby bezrobotnej. Mile widziane są natomiast osoby z tzw. „grupy defaworyzowanej”, tj. młode kobiety pomiędzy 25 a 34 rokiem życia, absolwenci, osoby, które straciły pracę lub którym grozi jej utracenie, czy osoby niepełnosprawne. Lokalna Strategia Rozwoju przewiduje dla tej grupy wnioskodawców dodatkowe punkty.

Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowych naborów jest kwota dofinansowania. Zarząd LGD TUR zdecydował się zwiększyć kwotę wsparcia z 80 tys. zł na 100 tys. zł. To maksymalna kwota wsparcia, jaką przewidują przepisy, regulujące wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na obszarach wiejskich. Powodem decyzji o zwiększeniu kwoty dotacji jest między innymi wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także wynikający ze wzrostu inflacji.

Budżet w ramach najbliższego naboru to ok. 548 tys. euro, co pozwoli dofinansować ok. 25 wniosków o przyznanie pomocy. Działalności, które nie mogą uzyskać wsparcia w ramach naboru określa Rozporządzenie MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Co do zasady są to: działalność usługowa wspomagająca rolnictwo, górnictwo i wydobywanie oraz działalność je wspomagająca, przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków, mięczaków, produkcja wyrobów chemicznych i produktów rafinacji ropy naftowej oraz metali, wytwarzanie leków, produkcja pojazdów samochodowych, transport lotniczy, kolejowy i gospodarka magazynowa.

Lokalna Strategia Rozwoju nie przewiduje natomiast ograniczeń, co do rodzaju działalności gospodarczej, jedynie preferuje działalność usługową, przyznając dodatkowe punkty wnioskodawcom. Duże szanse otrzymania dotacji mają m.in. działalności, które zakładają innowacyjność, czy działania proekologiczne. Mile są także widziane działalności, które przyczyniają się do pomnażania i promowania zasobów regionu.

Kwota dofinansowania wypłacana jest w dwóch transzach – pierwsza po podpisaniu umowy, druga po zrealizowaniu operacji i jej rozliczeniu. Jednym z warunków jej otrzymanie jest prowadzenie działalności min. przez okres dwóch od daty podpisania umowy.

Nasze Stowarzyszenie przewiduje organizację dwóch szkoleń dla wnioskodawców – pierwsze z ogólnych zasad ubiegania się o wsparcie w dniu 8 kwietnia o godzinie 10.00, drugie z zakresu wypełniania biznes planu pod koniec kwietnia. O terminie drugiego szkolenia informować będziemy na naszej stronie i portalu społecznościowym.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".