Z nami nauka nie pójdzie w las

01/07/2022
Z nami  nauka nie pójdzie w las

              „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„Nauka nie pójdzie w las”

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 23 873,00 zł.

Operacja mająca na celu:

inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności wśród młodych kobiet, rolników, drobnych wytwórców i przedsiębiorców oraz przedstawicielek KGW na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • urozmaicenie listy produktów lokalnych poprzez pobudzenie kreatywności mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R w zakresie dywersyfikacji dotychczasowej działalności
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o wdrożenie ekologicznych form prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".