Zapraszamy na posiedzenie Rady

12/10/2022
Zapraszamy na posiedzenie Rady

Uprzejmie zapraszamy Państwa na posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., które odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie LGD – Krwony 32, 62-720 Brudzew.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia, zwanych dalej Komisją Regulaminową.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie złożonych protestów przez następujących wnioskodawców: Sylwia Jaskuła „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży kosmetycznej”; Beata Kotleszka „Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie usług szkoleniowo coachingowych”; Tomasz Płóciennik „Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie projektowania w branży budowlanej i związane z nią doradztwo techniczne”.
 6. Złożenie oświadczeń o bezstronności w celu dokonania ponownej oceny wniosków złożonych przez w/w wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz przeprowadzenie weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków rady z wnioskodawcami.
 7. Weryfikacja wymaganych parytetów.
 8. Ponowne – rozpatrzenie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z Regulaminem ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin Operacji Indywidualnych].
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia w przypadku niemożności przybycia na posiedzenie należy niezwłocznie przed planowanym terminem posiedzenia poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Rady za pośrednictwem biura LGD.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".