Zespół Konsultacyjny ds. wdrażania LSR

12/04/2024
Zespół Konsultacyjny ds. wdrażania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na lata 2023-2024 stawia na partycypacyjność, co przejawia się między innymi w opracowywaniu zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru operacji. Partycypacja w tym wypadku przejawia się w jak najszerszym zaangażowaniu lokalnej społeczności. Opracowanie zasad wyboru, w tym określenie kryteriów oceny oraz procedur odbyło się w dniu  04.03,2024 r. metodą warsztatową z udziałem lokalnej społeczności przy udziale przedstawicieli wszystkich sektorów, osób młodych (do 25 roku życia) i seniorów (powyżej 60 lat) oraz przedstawicieli grup, które zidentyfikowane zostały w LSR jako znajdujące się w gorszym położeniu. Skład osobowy ww. zespołu uwzględniał zapisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wszelkie uwagi do prezentowanych dokumentów zostały spisane, a następnie przeanalizowane pod kątem zasadności i celowości z przeprowadzoną diagnozą i wynikających z niej problemów i potrzeb regionu.

 

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., będąc otwartą na propozycje członków i mieszkańców, podczas Walnego Zgromadzenia oraz w ramach prowadzonego przez siebie badania ankietowego występować będzie z propozycją zgłaszania zmian do LSR oraz powiązanych z nią dokumentów, w tym także kryteriów oceny i procedur wyboru operacji. Analizą proponowanych przez mieszkańców i członków LGD zmian zajmował się będzie zespół konsultacyjny powołany na potrzeby wdrażania LSR, którego struktura odzwierciedla różne grupy interesu oraz w skład którego weszły osoby posiadające doświadczenie w ocenie operacji, zdobyte w okresie programowania 2014-2023, w tym jedna osoba do 25 roku życia oraz jedna osoba, która ukończyła 60 lat.

Do Zespołu Konsultacyjnego ds. wdrażania LSR powołanego na mocy uchwały nr VI/3/2024 Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. z dnia 28.03.2024 r. weszli:

  1. Antosik Katarzyna – sektor publiczny
  2. Dygas Ewa – sektor publiczny
  3. Kozłowska Monika – sektor gospodarczy
  4. Mituta Jakub – sektor społeczny
  5. Szkudlarek Maria – sektor społeczny

 

Prace zespołu będą prowadzone zdalnie lub stacjonarnie w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców podczas Walnego Zebrania, badania ankietowego i spotkania refleksyjnego uwagi, co do kryteriów oraz procedur.

Wszystkim członkom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".