Pierwsze Posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. kadencji 2024-2029

Pierwsze Posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. kadencji 2024-2029

W dniu 28 maja odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Na samym początku spotkania Pani Magdalena Ciołek przywitała nowe osoby w Zarządzie a następnie pogratulowała wszystkim wybranym członkom, życząc owocnej współpracy. Podczas posiedzenia dokonano wyboru Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania na prezesa Stowarzyszenia jednogłośnie została wybrana Pani Magdalena Ciołek, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2008 r. Wiceprezesem został Pan Karol Mikołajczyk, sekretarzem Pan Jan Nowak natomiast nowym skarbnikiem została Pani Urszula Lament.         Poniżej przedstawiamy pełny skład Zarządu Turkowskiej unii Rozwoju – T.U.R. kadencji 2024-2029: Augustyniak Ireneusz Broniszewski Mirosław Ciołek Magdalena Dzieran Violetta Gebler Tadeusz Gruca Jan Jałkiewicz Jan Klanowska Elżbieta Kowalski Krzysztof Lament Urszula Mikołajczyk Karol Nowak Jan Ostrowski Dariusz Robaszek Daria Sadłowski Łukasz Śliwka Anna Walczak Krystyna
PLENEROWY POKAZ FILMU ZIARNO ŚWIADOMOŚCI W KRWONACH

PLENEROWY POKAZ FILMU ZIARNO ŚWIADOMOŚCI W KRWONACH

W środę 5 czerwca w ogrodzie Stowarzyszenia miała miejsce projekcja filmu Ziarno Świadomości. Swoją obecnością zaszczycili nas – jeden z dwóch twórców filmu Rafał Smykowski oraz Natalia Cikowska – Koordynator Kina Objazdowego. Data projekcji była świadomym wyborem władz Stowarzyszenia, bowiem właśnie 5 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Środowiska. Powstający przez 6 lat film Rafała Smykowskiego oraz Filipa Koneckiego to dokument, przedstawiający sytuację w polskim rolnictwie. Autorzy filmu odnieśli się zarówno do negatywnych aspektów, jak chociażby kwestii uwarunkowań prawnych, które nierzadko stawiają polskich rolników w gorszym położeniu względem sąsiadów zza wschodniej granicy, jak i pozytywnych – pokazując, że powrót do tradycyjnego, zdrowego rolnictwa nadal jest możliwy. Opowiedziana historia – to żywy przykład ludzi, zamieszkujących rejon Podlasia, którzy udowadniają, że rolnictwo bez stosowania środków syntetycznych do ochrony i wzrostu roślin jest nie tylko możliwe, ale i opłacalne. Osnową jest postać Pedra Dogora, młodego rolnika, który wraz z rodziną postawił na rolnictwo prowadzone w zgodzie z naturą i który to wraz z innymi bohaterami filmu dowodzi, że powrót do  tradycyjnych metod upraw to jedyny możliwy kierunek. Kierunek, który pozwoli zachować bioróżnorodność w środowisku i zapewnić żywność dla przyszłych pokoleń. Tak właśnie postrzegamy ten film i jego przekaz – ma skłaniać do refleksji nad...
KINO OBJAZDOWE – „ZIARNO ŚWIADOMOŚCI” W NASZYCH SKROMNYCH PROGACH!

KINO OBJAZDOWE – „ZIARNO ŚWIADOMOŚCI” W NASZYCH SKROMNYCH PROGACH!

W dniu 5 czerwca br. o godzinie 20.00 zaplanowany został plenerowy pokaz filmu Ziarno Świadomości, którego projekcja odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Krwonach 32. To kolejne wydarzenie, które wyznacza kierunki działań Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w nowej perspektywie finansowej. W Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2023 aż 70 % budżetu dedykowane jest działaniom mającym na celu zminimalizowanie wpływu człowieka na środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Film ,, Ziarno Świadomości’’ opowiada o rolnictwie szanującym naturę, różnorodność biologiczną i dbającym o nasze największe dziedzictwo – stare odmiany nasion. Porusza kwestię podstawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego – lokalnej przetwórczości, spółdzielczości i świadomej współpracy konsumenta z rolnikiem kochającym i troszczącym się o kondycję gleb. Kamera zbliża się do nie zawsze widocznej nici między producentem a konsumentem, pokazuje jaki wpływ na nas mają codzienne wybory i stwarza przestrzeń do głębszej refleksji nad nimi i zmiany, która będzie dobra nie tylko dla nas, lecz także dla naszego otoczenia. To film o empatii i powiązaniach pomiędzy wszystkim, co nas otacza. Jest to festiwal emocji nasączony wiedzą o istocie rolnictwa i łańcuchu wiążącym ze sobą zdrowie, gospodarkę i kwestie społeczne. Film nie jest aktualnie w dystrybucji, dostępny jest wyłącznie w ramach Kina Objazdowego. Sam reżyser...
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Po pięciu latach przyszedł czas na zmiany w organach władz Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Wszakże zmiany, które nastąpiły mają charakter kosmetyczny, co stanowi dowód, że organy władzy działają sprawnie, a członkowie nadal chcą podejmować się wyzwań, działając na rzecz społeczności. Wszyscy zgłoszeni na Walnym Zebraniu kandydaci uzyskali legitymację do sprawowania władzy na najbliższą kadencję. Należy podkreślić, iż kadencja władz 2019-2024 obfitowała w wiele wydarzeń i był to nader wymagający zaangażowania od wszystkich członków władz okres. Duża liczba sprawnie przeprowadzonych naborów, w tym rekordowa liczba wniosków złożonych w ostatnim okresie programowania, wymagała wytężonej pracy członków rady. Z jeszcze większa intensywnością pracował zarząd, którego posiedzenia w pierwszych latach niekiedy odbywały się nawet dwa razy w miesiącu. To zarząd wyznaczał kierunki działania stowarzyszenia, określał procedury, kryteria wyboru operacji, nadzorował funkcjonowanie biura. Warto dodać, że kadencja ostatniego zarządu przypadła na rewolucyjne zmiany w organizacji pracy biura, bowiem to właśnie w 2019 roku z budynku przy Kolskiej Szosie w Turku, biuro zmieniło siedzibę na nową, zlokalizowaną po byłej Szkole Podstawowej w Krwonach. Odtąd też zmienił się charakter dotychczasowej działalności stowarzyszenia, która w nowej siedzibie przybrała na sile w wielu aspektach, a w szczególności w wymiarze edukacyjnym. Nadzór nad prawidłowością operacji finansowych sprawowały...
PIERWSZA KONFERENCJA KLIMATYCZNA TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.

PIERWSZA KONFERENCJA KLIMATYCZNA TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.

W dniu 29 kwietnia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. wraz z gminami członkowskimi podjęła się organizacji pierwszej konferencji klimatycznej, która stanowiła inaugurację projektu współpracy Dobre bo nasze oraz zapowiedź kierunku działań stowarzyszenia w nowej perspektywie finansowej 2023-2027. Pomysł organizacji konferencji zrodził się z myślą o promowaniu inicjatywy wystawy multimedialnej oraz ogrodu sensorycznego, jakie powstały w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Krwonach, na terenie gminy Brudzew. W budynku po byłej szkole podstawowej od 2019 roku prowadzone są prace adaptacyjne, by stworzyć przestrzeń edukacyjną i integracyjną dla mieszkańców obszaru, na którym działania TUR. Od kilku lat stowarzyszenie podejmuje liczne działania, które promują ekologię i zdrowy tryb życia, aktywizując przy tym lokalną społeczność. Jednym z pierwszych projektów był Zaczarowany ogród, w ramach którego wolontariusze ze wszystkich gmin członkowskich, pozyskiwali zrazy starych odmian drzew owocowych, by później pod bacznym okiem Pana Roberta Wieczorka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, założyć ogród z 150 drzewkami starych odmian drzew owocowych, zaszczepionych jak za dawnych lat na podkładzie antonówka. Kolejny projekt – Korzenie i Skrzydła zapoczątkował edukację zielarską zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców i wreszcie projekt Dobre bo nasze, które zdaje się być klamrą spinającą wszystkie dotychczasowe działania w obszarze edukacji, w tym edukacji...
Konferencja klimatyczna

Konferencja klimatyczna

Szanowni Państwo! W dniu 29 kwietnia 2024 roku w samo południe Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. organizuje  konferencję klimatyczną z udziałem Pani Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig Kloski oraz profesora dr hab. Szymona Piotra Malinowskiego, Dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciela i redaktora serwisu Naukaoklimacie.pl Konferencja stanowić będzie inaugurację projektu współpracy Dobre bo nasze, poświęconego zasobom naturalnym naszego obszaru i partnerskiej Lokalnej Grupy Działania – Solna Dolina oraz kryzysowi klimatycznemu, w tym skutkom utraty bioróżnorodności. Konferencja otwierać będzie wystawę multimedialną dedykowaną grupom zorganizowanym, jaka powstała na początku bieżącego roku w siedzibie Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w Krwonach 32.       Poniżej prezentujemy agendę niniejszego spotkania: 12.00-12.10 Otwarcie konferencji – Cezary Krasowski Wójt Gminy Brudzew, Magdalena Ciołek Prezes Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 12.10.-12.25 Wystąpienie Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski 12.25-12.45 Przedstawienie efektów realizacji projektu współpracy Dobre bo nasze – Magdalena Ciołek oraz Magdalena Bawej Prezes Zarządu Stowarzyszenie Solna Dolina 12.45-13.05 Przedstawienie zagadnień kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności – Profesor dr hab. Szymon Piotr Malinowski Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl 13.05-13.25 Transformacja energetyczne na przykładzie gmin członkowskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – samorządowcy z obszaru 13.25-13.30 Pozytywne aspekty rekultywacji...
Zespół Konsultacyjny ds. wdrażania LSR

Zespół Konsultacyjny ds. wdrażania LSR

Lokalna Strategia Rozwoju Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na lata 2023-2024 stawia na partycypacyjność, co przejawia się między innymi w opracowywaniu zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru operacji. Partycypacja w tym wypadku przejawia się w jak najszerszym zaangażowaniu lokalnej społeczności. Opracowanie zasad wyboru, w tym określenie kryteriów oceny oraz procedur odbyło się w dniu  04.03,2024 r. metodą warsztatową z udziałem lokalnej społeczności przy udziale przedstawicieli wszystkich sektorów, osób młodych (do 25 roku życia) i seniorów (powyżej 60 lat) oraz przedstawicieli grup, które zidentyfikowane zostały w LSR jako znajdujące się w gorszym położeniu. Skład osobowy ww. zespołu uwzględniał zapisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wszelkie uwagi do prezentowanych dokumentów zostały spisane, a następnie przeanalizowane pod kątem zasadności i celowości z przeprowadzoną diagnozą i wynikających z niej problemów i potrzeb regionu.   Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., będąc otwartą na propozycje członków i mieszkańców, podczas Walnego Zgromadzenia oraz w ramach prowadzonego przez siebie badania ankietowego występować będzie z propozycją zgłaszania zmian do LSR oraz powiązanych z nią dokumentów, w tym także kryteriów oceny i procedur wyboru operacji. Analizą proponowanych przez mieszkańców i...
Kandydaci do Zespołu Konsultacyjnego

Kandydaci do Zespołu Konsultacyjnego

Szanowni Członkowie! zachęcamy Państwa do zgłaszania się do Zespołu Konsultacyjnego ds. wdrażania LSR na adres mailowy [email protected] lub telefonicznie 63 289 36 57 lub 601 614 609. Celem zespołu będzie opiniowanie zmian do strategii, jej załączników oraz procedur i kryteriów wyboru operacji. Główna forma pracy zespołu, to kontakt zdalny (platforma typu zoom lub kontakt mailowy). Przewidywana liczba spotkań w roku – w zależności od potrzeb, średnio 2-3. Zespół składać się będzie z ok. 5-6 osób, w tym min. jedna osoba do 25 roku życia, jedna osoba, która ukończyła 60 rok życia oraz przedstawiciele 3 grup interesów: publicznego, społecznego i gospodarczego, z zastrzeżeniem, iż pojedyncza grupa interesu nie może mieć wpływu na podejmowanie decyzji przez ww. zespół. W przypadku pytań, prosimy o kontakt. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 28 marca do godziny 8.30.
Konkurs „Sposób na sukces”

Konkurs „Sposób na sukces”

Szanowni Państwo, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do tegorocznej edycji konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r. Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces   Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.
PIERWSZE NABORY W RAMACH NOWEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

PIERWSZE NABORY W RAMACH NOWEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

W ubiegłym tygodniu (08.03.2024 r.) na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy pierwszy harmonogram naborów w perspektywie finansowej 2023-2027. Nie jest to zapewne jego ostateczna wersja. Obecnie oczekujemy bowiem na informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie możliwości ogłoszenia naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Znamy już natomiast terminy naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako pierwsze ogłoszone zostaną konkursy na dofinansowanie projektów w ramach przedsięwzięć: P.2.5. Dostosowanie systemu nauczania na poziomie zawodowym do wymogów rynku pracy oraz zielonej gospodarki oraz P.2.4. Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych. Pierwszy z nich zakłada poprawę jakości edukacji w szkołach podstawowych z terenu obszaru objętego LSR, tj. gmin Brudzew, Kawęczyn, Dobra, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów w oparciu o wymagania stawiane przez nowoczesną, zieloną gospodarkę i potrzeby rynku pracy. Dlatego w ramach przedsięwzięcia przewiduje się działania przyczyniające się do poprawy jakości edukacji w formie kompleksowych programów rozwojowych szkół obejmujących m.in.: wsparcie uczniów w rozwijaniu ich pasji, umiejętności oraz kompetencji przedsiębiorczych, cyfrowych (w obszarze sztucznej inteligencji) w formie innowacyjnych i kreatywnych zajęć. Zważywszy na fakt, iż okres pandemii wymusił zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach, przynosząc zarazem negatywne skutki w zakresie kondycji psychicznej uczniów, odizolowania ich od bezpośrednich kontaktów rówieśnikami, wsparcie...
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".