Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

LSR 2023-2027

ZEBRANIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA LSR

ZEBRANIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA LSR

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zakończyła proces konsultacji społecznych nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2027, które trwały od  22.05.2023 r. do  29.05.2023 r. do godz. 13:00. Uwagi mogli wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na naszym obszarze tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów. Na etapie konsultacji LSR członek Zarządu zgłosił wniosek o doprecyzowanie zapisów dotyczących budowania i podtrzymania partnerstwa, w tym animowania społeczności do wdrażania innowacji oraz zapisów dotyczących komplementarności i synergii, w tym wartości dodanej celem zapewnienia zgodności z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o naborze LSR. Wniosek przyjęto. Ponadto zgłoszono wniosek w zakresie zmniejszenia wskaźnika  PLFCO 14 w ramach przedsięwzięcia P.2.5 Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte. Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” została przyjęta uchwałą Zarządu.        
KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W związku z powyższym udostępniamy Państwu do konsultacji opracowany dokument. Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian do strategii oraz jej załączników na załączonym formularzu. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na naszym obszarze tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów. Konsultacje trwać będą od dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. do godz. 13:00. Propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: [email protected] oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Krwony 32 62-720 Brudzew. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w prace nad nową strategią i zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji. Serdecznie dziękujemy!
SPOTKANIE KONSULTACYJNE 19.05.2023 R.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE 19.05.2023 R.

W piątek 19 maja od godz. 15:00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie konsultacyjnie Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027, w którym udział wzięli przedstawieciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru działania tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów.                    
E-BOOK „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE”

E-BOOK „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE”

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zorganizowało konkurs literacki „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE” skierowany do młodzieży, a teraz mamy przyjemność zaprezentować Państwu e-book pt. „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE”, w którym zaprezentowaliśmy zwycięskie opowiadania Pani Joanny Gogoli i Pani Wiktorii Knebel. Życzymy Państwu miłej lektury! Zadanie zrealizowano w ramach PROW – PROGRAM LEADER. Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.
SPOTKANIE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ

SPOTKANIE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ

W dn. 29.03.2023 r. Turkowska Unia Rozwoju zorganizowała spotkanie, na którym zostały omówione problemy społeczne obszaru LGD. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: – GOPS-ów z gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów, – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Turku, – Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczył również prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych” Pan Przemysław Piechocki, który podzielił się doświadczeniami z działań na rzecz pomocy społecznej z subregionu konińskiego, które mogą być inspiracją do przedsięwzięć podejmowanych  na naszym obszarze LGD. Pozyskane dane posłużą nam do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Dziękujemy za owocne spotkanie. Liczymy na dalszą współpracę w celu rozwiązywania problemów społecznych naszego obszaru LGD.

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb społeczności lokalnej, a dokładniej przestrzeni, z których Państwo korzystacie tj. świetlic wiejskich/ remiz: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdQPli6ikQ…/viewform… Intensywnie pracujemy nad naszą przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy, aby ten dokument jak najszerzej odzwierciedlał potrzeby naszego regionu, by wyjść im naprzeciw. Już dziś wiemy, iż w naszej strategii znajdą się działania aktywizujące lokalną społeczność. Dlatego chcielibyśmy zapytać o dostępność bazy lokalowej, szczególnie dla młodzieży (świetlic, remiz) na Waszym terenie.
SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

W czwartek 26 stycznia 2023 roku w siedzibie Turkowska Unia Rozwoju zorganizowaliśmy spotkanie z rolnikami. Celem spotkania było określenie najważniejszych obszarów zainteresowań rozwoju gospodarstw w zakresie pozarolniczym oraz zaprezentowanie możliwości uzyskania wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Warto dodać, iż w okresie programowania 2023-2027 po raz pierwszy naszymi beneficjentami będą mogli być rolnicy. Uczestnikom przedstawiono zasady wielofunduszowości i możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”. Przybyli na spotkanie mogli dowiedzieć się o: – zagrodach edukacyjnych – ideą działalności gospodarstw edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu procesów zachodzących w naturalnym środowisku gospodarstwa wiejskiego. Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. Cele edukacyjne w zagrodzie mogą być realizowane jako działalność dodatkowa w gospodarstwie, uzupełniająca działalność podstawową produkcyjną lub agroturystyczną ale może też funkcjonować jako główna działalność gospodarstwa (więcej o zagrodach edukacyjnych możecie przeczytać tutaj); – gospodarstwach agroturystycznych – rolnik, który jest właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego, ma wiele możliwości prowadzenia agroturystyki. Definicja agroturystyki obejmuje bowiem, m.in.: wynajmowanie miejsc noclegowych na terenie gospodarstwa rolnego (np. pokoi, miejsc na postawienie namiotu), wyżywienie dla zakwaterowanych gości, oferowanie w...
SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W piątek 20.01.2023 r. w Tureckiej Izbie Gospodarczej Pani Magdalena Ciołek spotkała się z przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządu gospodarczego. Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej w związku opracowywaną Lokalną Strategią Rozwoju oraz diagnozą aktualnych potrzeb przedsiębiorców z obszaru działania LGD TUR. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jego efektem było pozyskanie wiedzy, jakie kierunki rozwoju gospodarczego w naszym regionie, winny zostać uznane za priorytetowe oraz jakim największym potrzebom i wyzwaniom winna odpowiadać nowa strategia. Dzięki niemu znacznie łatwiej będzie określić kierunki i priorytety rozwoju gospodarczego naszego obszaru. Podczas spotkania prowadząca poinformowała bowiem zebranych, iż w okresie programowania 2023-2027 strategie mają być ukierunkowane na dofinansowanie konkretnej branży. Dyskutowano, iż niezmiernie trudnym jest wskazanie jednej branży, natomiast niewątpliwie zasadnym będzie zwrócenie uwagi na kwestie klimatyczne w LSR.  Dodatkowym elementem wsparcia, jaki wskazano podczas spotkania, powinna być edukacja młodzieży – jako potencjalnych pracowników lokalnych przedsiębiorstw. Inwestycja w szeroko rozumiany kapitał ludzki, czyli wzrost kompetencji, dokształcanie oraz przekwalifikowanie pracowników to kolejny obszar, jaki zdaniem przedstawicieli samorządu gospodarczego. Winien zostać uwzględniony w strategii. Podczas spotkania padły także deklaracje podjęcia współpracy ze strony Tureckiej Izby Gospodarczej z Zespołem Szkół Rolniczych...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE”

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w związku z rozpoczętymi pracami nad nową strategią rozwoju lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, przystąpiła do organizacji konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE”, mającego na celu zaktywizować młodzież z obszaru działania naszego stowarzyszenia, zwiększyć ich wiedzę o regionie oraz rozwijać pasje literackie. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.: Licem Ogólnokształcące w Turku, Zespół Szkół Technicznych im. w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Zadaniem konkursowym było dokończenie jednego z czterech opowiadań, inspirowanych przyrodą, historią, tradycjami, czy kulturą obszaru działania organizatora, autorstwa pisarza  Macieja Sobczaka. Do konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE” zgłoszono 4 opowiadania z dwóch szkół średnich: Liceum Ogólnokształcące w Turku: – „Wojciechowe kroniki”  Oliwier Grzelak kl. 1a, – „Ziemia Tura”- Joanna Gogol kl. 1a. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich: – „Było sobie drzewo” Agata Ruda kl. 1TR, – „Ziemia Tura” Wiktoria Knebel kl. 4TRB W dn. 19.12.2022r. zebrała się kapituła konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE” w składzie: Przedstawiciel Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” : Magdalena Ciołek Autor tekstów: Maciej...