LSR 2023-2027

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA ROK 2024

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU „TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.” 2023-2027

Turkowska Unia Rozwoju z najlepszą strategią w Wielkopolsce!

Turkowska Unia Rozwoju z najlepszą strategią w Wielkopolsce!

W dniu 7 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 7557/2023 zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Strategia Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w naszym województwie. Wynik stanowi powód do dumy członków zarządu TUR i jednocześnie motywację do dalszego, aktywnego działania na rzecz rozwoju obszaru gmin członkowskich. W nowej strategii, której okres wdrażania przypadnie na lata 2023-2027 postawiono przede wszystkim na ekologię. Wsparciu podlegać będą przedsiębiorstwa należące do sektora tzw. green economy. To z myślą o nich wydzielono z budżetu środki w wysokości 600 000 euro. Z uwagi na mniej atrakcyjne w stosunku do lat ubiegłych zasad wsparcia dla osób podejmujących działalność, zrezygnowano natomiast ze wsparcia tej grupy mieszkańców. W nowym okresie pojawia się jednak mechanizm wsparcia gospodarstw stawiających na rozwój turystyki i edukacji w formie dofinansowania do tworzenia zagród edukacyjnych oraz agroturystyki, gdzie łączny budżet na to działanie wynosić będzie 155 556 euro. W budżecie nie zabraknie też środków dla organizacji pozarządowych. To z myślą o nich przewidziano dwa projekty granowe o łącznej kwocie 144 445 euro. Jeden z nich obejmował będzie działania...
ZEBRANIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA LSR

ZEBRANIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA LSR

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zakończyła proces konsultacji społecznych nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2027, które trwały od  22.05.2023 r. do  29.05.2023 r. do godz. 13:00. Uwagi mogli wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na naszym obszarze tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów. Na etapie konsultacji LSR członek Zarządu zgłosił wniosek o doprecyzowanie zapisów dotyczących budowania i podtrzymania partnerstwa, w tym animowania społeczności do wdrażania innowacji oraz zapisów dotyczących komplementarności i synergii, w tym wartości dodanej celem zapewnienia zgodności z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o naborze LSR. Wniosek przyjęto. Ponadto zgłoszono wniosek w zakresie zmniejszenia wskaźnika  PLFCO 14 w ramach przedsięwzięcia P.2.5 Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte. Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” została przyjęta uchwałą Zarządu.        
KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. opracowała Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. W związku z powyższym udostępniamy Państwu do konsultacji opracowany dokument. Prosimy o zgłaszanie propozycji zmian do strategii oraz jej załączników na załączonym formularzu. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na naszym obszarze tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów. Konsultacje trwać będą od dnia 22.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. do godz. 13:00. Propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: [email protected] oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Krwony 32 62-720 Brudzew. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w prace nad nową strategią i zgłaszanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji. Serdecznie dziękujemy!
SPOTKANIE KONSULTACYJNE 19.05.2023 R.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE 19.05.2023 R.

W piątek 19 maja od godz. 15:00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie konsultacyjnie Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027, w którym udział wzięli przedstawieciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru działania tj. z Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Kościelec, Gminy Malanów, Gminy Przykona, Gminy Turek, Gminy Władysławów.                    
E-BOOK „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE”

E-BOOK „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE”

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zorganizowało konkurs literacki „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE” skierowany do młodzieży, a teraz mamy przyjemność zaprezentować Państwu e-book pt. „OPOWIADANIA Z TUREM PISANE”, w którym zaprezentowaliśmy zwycięskie opowiadania Pani Joanny Gogoli i Pani Wiktorii Knebel. Życzymy Państwu miłej lektury! Zadanie zrealizowano w ramach PROW – PROGRAM LEADER. Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.
SPOTKANIE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ

SPOTKANIE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ

W dn. 29.03.2023 r. Turkowska Unia Rozwoju zorganizowała spotkanie, na którym zostały omówione problemy społeczne obszaru LGD. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: – GOPS-ów z gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów, – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Turku, – Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczył również prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych” Pan Przemysław Piechocki, który podzielił się doświadczeniami z działań na rzecz pomocy społecznej z subregionu konińskiego, które mogą być inspiracją do przedsięwzięć podejmowanych  na naszym obszarze LGD. Pozyskane dane posłużą nam do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Dziękujemy za owocne spotkanie. Liczymy na dalszą współpracę w celu rozwiązywania problemów społecznych naszego obszaru LGD.

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb społeczności lokalnej, a dokładniej przestrzeni, z których Państwo korzystacie tj. świetlic wiejskich/ remiz: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdQPli6ikQ…/viewform… Intensywnie pracujemy nad naszą przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy, aby ten dokument jak najszerzej odzwierciedlał potrzeby naszego regionu, by wyjść im naprzeciw. Już dziś wiemy, iż w naszej strategii znajdą się działania aktywizujące lokalną społeczność. Dlatego chcielibyśmy zapytać o dostępność bazy lokalowej, szczególnie dla młodzieży (świetlic, remiz) na Waszym terenie.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".