Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

LSR 2023-2027

Spotkanie warsztatowe metodą World Cafe z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego

Spotkanie warsztatowe metodą World Cafe z przedstawicielami trzech sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego

W dniu 18 listopada 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, w którym uczestniczyli przedstawiciele trzech sektorów: gospodarczego, publicznego i społecznego z gmin członkowskich Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. Pracowali oni metodą warsztatową World Cafe . W przyjaznej, kawiarnianej atmosferze dyskutowali nad siedmioma obszarami problemowym, które zostały określone na podstawie diagnozy obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju będzie uwzględniał wyniki tych prac, poprzez zweryfikowanie możliwości sfinansowania tych działań ze środków pochodzących z: – Europejskiego Funduszu Społecznego, – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed nam jeszcze organizacja spotkań z dwiema grupami interesariuszy: rolnikami i liderami społeczności lokalnych. Po ich przeprowadzeniu na początku przyszłego roku będzie możliwe zaprezentowanie finalnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 i poddanie go konsultacjom społecznym. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i aktywną pracę podczas warsztatów. Warsztaty prowadziły Magdalena Ciołek i Kinga Trzmielewska.
Tematy opowiadań konkursowych przypisane do szkół!

Tematy opowiadań konkursowych przypisane do szkół!

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w związku z rozpoczętymi pracami nad nową strategią rozwoju lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, przystąpiła do organizacji konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE”, mającego na celu zaktywizować młodzież z obszaru działania naszego stowarzyszenia, zwiększyć ich wiedzę o regionie oraz rozwijać pasje literackie. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół średnich z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju. Zadaniem konkursowym jest dokończenie jednego z czterech opowiadań, inspirowanych przyrodą, historią, tradycjami, czy kulturą obszaru działania organizatora, autorstwa Pana Macieja Sobczaka – autora licznych książek adresowanych do dzieci, młodzieży, a także dorosłych, pochodzącego z gminy Ślesin, której okolice m.in. opisuje w swoich książkach. Nagrodami w ramach konkursu są: czytnik e-booków dla jednego finalisty z każdej ze szkół – nagroda główna; karta podarunkowa do sklepu „Empik” o wartości 200 zł dla dwóch osób z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, których opowiadanie zostało wyróżnione; nagroda specjalna „Najlepsze opowiadanie według Publiczności”; książka dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie autorstwa p. Macieja Sobczaka z imiennym autografem; publikacja opowiadania finalistów w formie e-book Termin nadsyłania prac: 30.11.2022 r.   Poniżej publikujemy teksty do kontynuowania przez uczestników konkursu oraz dokumentację konkursową
Konkurs literacki „Opowiadanie z Turem pisane”

Konkurs literacki „Opowiadanie z Turem pisane”

W związku z pracami nad nową strategią rozwoju lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, ogłaszamy konkurs mający na celu zaktywizować młodzież z obszaru działania naszego stowarzyszenia, zwiększyć ich wiedzę o regionie oraz rozwijać pasje literackie. Głównym zadaniem konkursu będzie dokończenie jednego z czterech opowiadań, inspirowanych przyrodą, historią, tradycjami, czy kulturą obszaru działania organizatora, autorstwa Pana Macieja Sobczaka – autora licznych książek adresowanych do dzieci, młodzieży, a także dorosłych, pochodzącego z gminy Ślesin, której okolice m.in. opisuje w swoich książkach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, tj.: Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Nagrodami w ramach konkursu są: czytnik e-booków dla jednego finalisty z każdej ze szkół – nagroda główna; karta podarunkowa do sklepu „Empik” o wartości 200 zł dla dwóch osób z każdej ze szkół biorących udział w konkursie, których opowiadanie zostało wyróżnione; nagroda specjalna „Najlepsze opowiadanie według Publiczności”; książka dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie autorstwa p. Macieja Sobczaka z imiennym autografem; publikacja opowiadania finalistów w formie e-book Termin nadsyłania prac:...
Spotkanie podsumowujące

Spotkanie podsumowujące

Kolejne spotkanie w zakresie budowania lokalnej strategii rozwoju upłynęło na zgłaszaniu propozycji obszarów tematycznych, które winny znaleźć się w strategii. W tym celu wykorzystywano także wyniki spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych. Pracowaliśmy także nad analizą SWOT oraz celami w LSR. W spotkaniu uczestniczył Pan Grzegorz Cetner z Poznania – współpracujący z lokalnymi grupami działania w bieżącym i wcześniejszych okresach programowania. To było już 13 spotkanie mieszkańców naszego obszaru, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora gospodarczego i jednostek sektora finansów publicznych – interesariuszy z naszego obszaru. Kolejne spotkanie, które pozwoli nam doprecyzować powyższe kwestie odbędzie się w listopadzie – o czym będziemy Państwa informować.        
Zapraszamy na spotkanie podsumowujące

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące

W dniu 3 października 2022 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.  Podczas spotkania podsumowane zostaną wyniki przeprowadzonych przez LGD TUR badań i spotkań w związku z prowadzoną diagnozą potrzeb i problemów regionu, na podstawie których sformułowane zostaną słabe i mocne strony regionu, szanse i zagrożenia oraz określone zostaną wstępne cele i przedsięwzięcia przyszłej LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali Konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Jedwabnicza 4 o godzinie 11.00.
Drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Lokalnego

Drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Lokalnego

W dniu 19.09.2022 r. w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin – Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Lokalnego. Celem spotkania było omówienie wyników badań ankietowych i ich konfrontacja z danymi pozyskanymi z urzędów gmin, urzędów pracy, izby gospodarczej oraz wstępne zdefiniowanie wspólnych problemów, występujących w gminach członkowskich LGD TUR. Dzięki temu poczyniono kolejny krok na drodze do określenia celów strategii.              
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023- 2027. Ankieta dla mieszkańców

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023- 2027. Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy gmin: Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów ! W związku z lokalną strategią rozwoju na lata 2023 – 2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców, w tym również przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z naszego obszaru do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi na pytania w niej zawarte pozwolą nam zdiagnozować najważniejsze problemy, potrzeby i możliwości rozwojowe naszego regionu. Dzięki pozyskanym z ankiety danym jako Lokalna Grupa Działania wspólnie z Państwem będziemy mogli efektywnie wydatkować środki unijne, a tym samym przyczynić się do rozwoju naszej „małej ojczyzny”. Bardzo nam zależy na Państwa udziale w pracach nad nową strategią. Wypełnienie ankiety zabiera około 5 minut. Czekamy na Państwa odpowiedzi do 11 września 2022 roku. Pamiętajmy, los nas wszystkich jest w Waszych rękach! ankieta dla mieszkańców  
Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

Kolejnym krokiem do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju było spotkanie z przedstawicielami gmin – głównie pracownikami Urzędów Gmin. Odbyło się ono 09.08.2022 r. w Krwonach. Podczas spotkania zostały przedstawione  możliwe do finansowania zakresy projektów z EROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZRU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR). Zakresy te były tematem dyskusji. Przedstawiciele urzędów gmin podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektów finansowanych z innych źródeł, co było cennym głosem dla określania celów i priorytetów nowej LSR. Został także poruszony temat potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, ich aktywności i udziału w różnego typu projektach. Ponadto przedstawiony został pomysł przeprowadzenia wśród mieszkańców ankiety potrzeb, która posłuży do zebrania odpowiedzi od przedstawicieli różnych sektorów. Dzięki temu nowa LSR będzie odpowiadać na realne potrzeby regionu. Ankieta będzie dostępna na stronach i w mediach społecznościowych LGD TUR oraz gmin członkowskich.  Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców naszych gmin członkowskich do jej wypełnienia.              
Kolejne działania na drodze budowania nowej strategii. Panel ekspertów

Kolejne działania na drodze budowania nowej strategii. Panel ekspertów

W związku z podjętymi przez nas działaniami w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zaprosiliśmy do współpracy grono ekspertów. Na początku sierpnia  w siedzibie naszego stowarzyszenia w Krwonach gościli w związku z tym: Beata Bartczak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Monika Kozłowska – dyrektor Tureckiej Izby Gospodarczej, a także jej prezes Damian Brzóska, Marta Ilkowska- Nowak – reprezentant Turkowskiej Lokalnej Grupy OTOP, Maciej Sytek – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Piotr Szewczyński – zastępca kierownika terenowego oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Turku oraz Cezary Krasowski – wójt Brudzewa i Mirosław Broniszewski – wójt Przykony. Podczas spotkania omówione zostały możliwości współfinansowania przez Lokalną Grupę Działania w nowej perspektywie finansowej obszarów tematycznych, m.in., w zakresie ochrony środowiska, problematyki społecznej, kultury, turystyki, edukacji czy rozwoju przedsiębiorczości. Zaangażowanie przedstawicieli środowisk oraz zakresów tematycznych, reprezentowanych przez ekspertów na pewno przyczyni się do sprawnego wdrożenia strategii i wykorzystania przewidzianych na ten cel środków, a przede wszystkim pozwoli wesprzeć te obszary, które wymagają szczególnej uwagi a także te,  które dla naszego regionu będą priorytetowe w nadchodzących latach. Dziękujemy za udział w spotkaniu
ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

PREZENTACJA_GMINY (1)