Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie podsumowujące

05/10/2022
Spotkanie podsumowujące

Kolejne spotkanie w zakresie budowania lokalnej strategii rozwoju upłynęło na zgłaszaniu propozycji obszarów tematycznych, które winny znaleźć się w strategii. W tym celu wykorzystywano także wyniki spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych. Pracowaliśmy także nad analizą SWOT oraz celami w LSR. W spotkaniu uczestniczył Pan Grzegorz Cetner z Poznania – współpracujący z lokalnymi grupami działania w bieżącym i wcześniejszych okresach programowania.

To było już 13 spotkanie mieszkańców naszego obszaru, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora gospodarczego i jednostek sektora finansów publicznych – interesariuszy z naszego obszaru. Kolejne spotkanie, które pozwoli nam doprecyzować powyższe kwestie odbędzie się w listopadzie – o czym będziemy Państwa informować.