Zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

14/07/2022
Zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W Gminie Brudzew zakończyliśmy spotkania w gminach członkowskich, będące jednym z działań przewidzianych w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na lata 2023-2027. Już podczas tych spotkań wyłoniło się kilka obszarów problemowych, charakterystycznych dla większości gmin.

Mając na względzie fakt, iż w kolejnej perspektywie finansowej środki finansowe dla jednostek sektora finansów publicznych stanowić będą mogły zaledwie 20 proc. całego budżetu, w gminach zwrócono uwagę, że istotnym będzie aktywizacja lokalnej społeczności. Jednym z pomysłów jest realizacja projektu przez LGD mającego na celu wyposażenie w jak najszerszą wiedzę lokalnych liderów i społeczników w zakresie pozyskiwania środków, realizacji operacji i ich rozliczenia oraz ich wsparcie techniczne.

Zwrócono także uwagę, iż ostatnie lata zaowocowały mocnym wsparciem seniorów, którzy zajęli należyte miejsce w lokalnych społecznościach. Powstawały kluby seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku, zaś na przykładzie Stowarzyszenia Koniczynka z Władysławowa widać, że dostępna jest również bogata oferta wyjazdowa dla tej grupy wiekowej. Podczas spotkań w gminach padały sugestie, że działania w nowej pespektywie finansowej powinny zostać skierowane na dzieci i młodzież. Zwłaszcza, że na wykorzystanie czeka bogata infrastruktura kulturalna i sportowa, będąca w posiadaniu gmin. Proponowano, aby świetlice wiejskie, place zabaw, boiska sportowe stały się miejscem zwiększonej aktywności młodego pokolenia. Wskazywano też na potrzeby w sferze socjalnej oraz edukacyjnej, zwłaszcza w kontekście wyrównywania szans i skracania dystansu w stosunku do większych ośrodków miejskich, ale także w aspekcie pracy z dziećmi uzdolnionymi.

Nieco mniej pomysłów padało w zakresie działań w obszarze ochrony środowiska, czy innowacyjności – dwóch celów horyzontalnych, które podlegać będą także ocenie na etapie wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednakże jako LGD wyrażamy przekonanie, że na pomysły w tym zakresie przyjdzie jeszcze czas. Zapewne znajdą się one jako propozycje konkretnych rozwiązań w ramach badania, które niebawem rozpoczniemy.

Martwi natomiast fakt niewielkiego, by nie określić – żadnego zainteresowania ze strony przedsiębiorców. Poza gminą Przykona, w spotkaniach konsultacyjnych w pozostałych gminach nie wziął udziału żaden przedstawiciel sektora gospodarczego. Doświadczenia z tego okresu programowania wskazują, że niestety tak słaba reprezentatywność tego sektora może skutkować nierozpoznaniem jego potrzeb, a co za tym idzie, brakiem satysfakcjonujących form wsparcia finansowego, zwłaszcza w dziedzinie innowacji, która ma być mocno premiowana w najbliższych latach.

Przed nami jednak spotkanie w ramach tzw. „Panelu ekspertów”, w którym zasiądą m.in. przedstawiciele środowiska gospodarczego, zajmujący się problematyką społeczną, rolniczą, czy związaną z ochroną środowiska. Dzięki tej formule współpracy, będziemy mogli pozyskać konkretne dane, by na ich podstawie spojrzeć na nasz obszar całościowo, a następnie wyodrębnić te aspekty, które są priorytetowe – które w pierwszej kolejności powinny zostać uwzględnione w naszej strategii, jako wymagające wsparcia finansowego.

Kolejnym etapem budowania strategii obszaru działania naszej LGD będą „arkusze potrzeb”, które trafią do gmin, a także pojawią się na naszej stronie. To w nich mieszkańcy, przedsiębiorcy, społecznicy oraz gminy i jednostki im podległe będą mogli ująć najbardziej istotne dla nich – problematyczne obszary, które my z kolei będziemy mogli rozwiązać dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".