Nabory

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 21/2023/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 21/2023/OW   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje o planowanej do realizacji operacji własnej: Innowacje na rzecz rozwoju regionu – wsparcie przetwórstwa owocowo – warzywnego operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.) Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 07.06.2023 r. do 07.07.2023 r. Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie): w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023

                                                                                                                                               OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym:   Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej   operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)   Termin składania wniosków: 16.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 r.   Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.   Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 19/2022

                                                                                                                                                              OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 19/2022    Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej   operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)   Termin składania wniosków: 06.06.2022 r. do dnia 20.06.2022 r.   Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.   Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 18/2022

                                                                                                                                                                                                OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 18/2022   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej   operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 2) lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)   Termin składania wniosków: 16.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.   Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.   Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 17/2022

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 17/2022   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)   Termin składania wniosków: 10.01.2022 r. do dnia 24.01.2022 r.   Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie): w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią), w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach; Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 16/2021

                                                                        OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 16/2021   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej   operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)   Termin składania wniosków: 11.08.2021 r. do dnia 25.08.2021 r.   Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.   Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie): w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią), w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach; Do wniosku o przyznanie pomocy...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 12/2020/G

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 12/2020/G Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.   Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Termin składania wniosków o powierzenie grantu: 01.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.   Miejsce i tryb składania wniosków:   Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem:   Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32,  62-720 Brudzew od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00   Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Krwonach 32 (gm. Brudzew).   Zakres tematyczny projektu grantowego:   Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 11/2020/G

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 11/2020/G Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.   Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój usług w zakresie kultury” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Termin składania wniosków o powierzenie grantu: od dnia 01.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. Miejsce i tryb składania wniosków:   Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem:   Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32,  62-720 Brudzew od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00   Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Krwonach 32 (gm. Brudzew).   Zakres tematyczny projektu grantowego:   Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,  w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 15/2020

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 15/2020   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym:   Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej   operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)   Termin składania wniosków: 28.02.2020 r. do dnia 12.03.2020 r.   Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.   Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie): w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią), w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach; Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 14/2020

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 14/2020   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych   z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.)   Termin składania wniosków: 28.02.2020 r. do dnia 12.03.2020 r.   Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.   Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju...
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".