OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 17/2022

27/12/2021

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 17/2022

 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym

w następującym zakresie tematycznym:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 1. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

 

Termin składania wniosków: 10.01.2022 r. do dnia 24.01.2022 r.

 

Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią),
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach;

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Krwonach.

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Przedsięwzięcie 3.1.1Planowany do osiągnięcia cel ogólnyPlanowany do osiągnięcia cel szczegółowyPlanowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
Inwestycje na rzecz tworzenia oferty spędzania czasu wolnego mieszkańców w oparciu o zintegrowane zasoby regionuCel ogólny 3

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy 3.1

Rozwój oferty spędzania czasu wolnego w oparciu
o zintegrowane zasoby

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów rekreacji
– 16 szt.

Forma udzielanego wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych

 

Warunki uzyskania wsparcia: pomoc udzielana jest podmiotom uprawionym do ubiegania się o wsparcie zgodnie z § 4 i § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

 

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy wynosi:

 1. 70 % kosztów kwalifikowanych – dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą tworzących miejsce pracy oraz maksymalnie 50 % w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie tworzy miejsca pracy,
 2. 63,63 % kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych,
 3. 100 % dla pozostałych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.

Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć: 300 000,00 zł.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: w kryteriach głównych (tj. jakość, efektywność, trwałość) operacja musi osiągnąć minimum 60%  maksymalnej wartości punktowej w ramach oceny wg Kryteriów Wyboru Operacji.

 

Limity dostępnych środków w ramach naboru: 310 737,93 euro (1 242 951,72 zł)

 

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia: O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w  § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570
ze zm.)

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do Regulaminu ustanawiającego procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD do finansowania
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin Operacji Indywidualnych], który dostępny jest
w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl
w zakładce NABORY, stanowiąc załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia naboru zawiera Regulamin Operacji Indywidualnych stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju
– T.U.R. 2016-2023
dostępna jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl

 

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularze wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są:

 • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/
 • na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: dprow.umww.pl

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – wersja 4z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 4z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 4z) – otwórz

4) RODO_klauzule _19.2 –  otwórz

5) RODO_klauzule_ DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO _19.2 – otwórz

6) RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI_19.2 – otwórz

 

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 2x
 2. Wersja elektroniczna wniosku (np. płyta CD – 2 x)
 3. Oświadczenie o ewaluacji 2x otwórz
 4. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 2x otwórz
 5. Oświadczenie o realizacji wskaźników 2x otwórz

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 1. Regulamin Operacji Indywidualnych wraz z załącznikami. – otwórz
 2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. – otwórz
 3. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. – otwórz ze zmianami. – otwórz
 4. Lokalna Strategia Rozwoju. – otwórz

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura

LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609 lub w biurze LGD

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".