OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 6/2018/G

05/01/2018

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

 Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:

 „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne

(w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne)”

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 19.01.2018 r. do dnia 02.02.2018 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio
(tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) na adres:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.

3. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

4. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

OperacjaPlanowany do osiągnięcia cel ogólnyPlanowany do osiągnięcia cel szczegółowyPlanowane do osiągnięcia wskaźniki
Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne)Cel ogólny 3

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy 3.2

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru

Liczba przedsięwzięć edukacyjnych/szkoleń – 20
Liczba przedsięwzięć w zakresie animacji – 7
Liczba osób przeszkolonych – 200
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań – 140
Liczba odbiorców działań animacyjnych – 140

5. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu:

205.572,84 zł

 6. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 1. Przeprowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych w oparciu o zasoby naturalne, kulturowe, rekreacyjne
 2. Przeprowadzenie przedsięwzięć animujących lokalną społeczność, kształtujących wspólną odpowiedzialność za zasoby obszaru

 7. Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych:

czerwiec 2018 – listopad 2018

 8. Opis kryteriów wyboru Grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępny jest na stronie internetowej LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R www.lgd-tur.org.pl (Kryteria Wyboru Operacji Grantowych oraz Regulamin Operacji Grantowych),

oraz są dołączone do niniejszego ogłoszenia.

9.Intensywność pomocy – poziom dofinansowania:

Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym koszty kwalifikowalne o charakterze inwestycyjnym nie przekraczają 50% ogółu kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem przedsięwzięć określonych w LSR w punktach 2.1.2 – rozwój usług w zakresie kultury; 2.3.1 – rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin; 2.3.2 – rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej. Płatność odbywać się będzie w dwóch transzach:

 • I w wysokości 80% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
 • II w wysokości 20% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po złożeniu sprawozdania i zrealizowaniu projektu zgodnie z umową.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.

10. Miejsce udostępnienia LSR oraz wzorów dokumentów aplikacyjnych:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory dokumentów aplikacyjnych tj.:

 • formularz wniosku o powierzenie grantu,
 • wniosku o rozliczenie operacji,
 • wzór umowy o powierzenie grantu oraz
 • wzór sprawozdania z realizacji grantu

udostępniony jest na stronie LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. www.lgd-tur.org.pl oraz dołączone są do niniejszego ogłoszenia.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD:

 

 1. Wniosek o powierzenie grantu – załącznik nr 1 Wniosek o powierzenie grantu wrzesień 2017
 2. Odpis z właściwego rejestru potwierdzający osobowość prawną oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie osobowości prawnej przez jednostkę organizacyjną związku wyznaniowego i kościoła) – oryginał – dotyczy osób prawnych
 3. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności potwierdzające miejsce zamieszkania Grantobiorcy na obszarze LGD na pobyt stały lub czasowy w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – dotyczy osób fizycznych – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 4. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 5. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na której będą realizowane inwestycje w ramach operacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał – Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację operacji
 7. Statut kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD – dotyczy osób prawnych
 8. Dokumenty uzasadniające poziom planowanych do poniesienia przez Grantobiorcę kosztów
 9. Kosztorys – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
 10. Decyzja o pozwoleniu na budowę – kopia (jeśli dotyczy)
 11. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi – kopia, wraz z: oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub potwierdzenie właściwego – jeśli dotyczy
 12. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) – kopia – jeśli dotyczy
 13. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami – kopia – jeśli dotyczy
 14. Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy, w szczególności: w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji operacji) – kopia

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 

 1. Regulamin Operacji Grantowych – Regulamin Operacji Grantowych listopad 2017
 2. Kryteria Wyboru Operacji Grantowych – Kryteria Wyboru Operacji Grantowych listopad 2017
 3. Umowa o powierzenie grantu – załącznik nr 16 – Umowa o powierzenie grantu listopad 2017
 4. Wniosek o rozliczenie operacji – Załącznik nr 17 – Wniosek o rozliczenie operacji listopad 2017
 5. Załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie operacji – sprawozdanie z realizacji operacji – załącznik nr 18 – sprawozdanie z realizacji operacji listopad 2017
 6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – Informacja-o-wymaganych-dokumentach-potwierdzających-spełnienie-warunków-nabór-6
 7. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – przejdź
 8. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_NEW
 9. Zasady wizualizacji LGD TUR – Zasady wizualizacji Turkowskiej Unii Rozwoju TUR
 10. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami – LSR wraz z zał. grudzień 2017

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".