O nas

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizujemy społeczność lokalną i promujemy obszar oraz wspieramy i upowszechniamy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nasze stowarzyszenie zostało powołane na Założycielskim Walnym Zebraniu w dniu 8 lipca 2008 r. z inicjatywy przedstawicieli trzech sektorów – społecznego, gospodarczego i publicznego. Rejestracja Stowarzyszenia miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Poznaniu , w IX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych w dniu 14 sierpnia 2008 r. Jak stanowi preambuła zawarta w Statucie – Stowarzyszenie kontynuuje wcześniej podjęte działania przez Fundację „Turecka Unia Rozwoju – T.U.R.”, która ustanowiona została aktem notarialnym w dniu 11 września 2006 r.

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” ma na celu szeroko pojmowany rozwój obszarów wiejskich na terenie gmin członkowskich, tj. – Brudzewa, Goszczanowa, Kawęczyna, Kościelca, Malanowa, Przykony, Turku, Władysławowa i od czerwca 2015 roku także gminy Dobra.

Zgodnie z obraną Lokalną Strategią Rozwoju, jako Lokalna Grupa Działania w latach 2016-2023 realizować będziemy  następujące cele ogólne:

  • Rozwój gospodarczy oraz promocja przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
  • Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
  • Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W ramach tych celów zakładamy realizację przedsięwzięć w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, kultury, edukacji i integracji społeczności. Jako Lokalna Grupa Działania zakładamy także podejmowanie inicjatyw w obszarze zgodnym z przyjętymi celami z innymi Lokalnymi Grupami działania z kraju, jak i z zagranicy. Realizacja wspólnych przedsięwzięć możliwa będzie do sfinansowania w ramach projektów współpracy przewidzianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".