Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Organizacja stowarzyszenia

Organizacja biura (stan na 01.09.2023r.)

Biuro Stowarzyszenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Dyrektor biura: Magdalena Ciołek Specjalista ds. finansów i administracji: Patrycja Kaźmierczak Specjalista ds. ds. promocji i marketingu e-commerce: Kinga Trzmielewska Specjalista ds. projektów – doradca: Anna Rutkowska Pracownik do spraw utrzymania zasobów stowarzyszenia – Katarzyna Łajdecka

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 7.03.2023

Lista członków stowarzyszenia na dzień 7.03.2023

Organizacja biura (stan na 02.11.2022r.)

Biuro Stowarzyszenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Dyrektor biura: Magdalena Ciołek Specjalista ds. finansów i administracji: Patrycja Kaźmierczak Specjalista ds. ds. promocji i marketingu e-commerce: Kinga Trzmielewska Specjalista ds. projektów – doradca: Ksymena Świerzko Stażystka: Izabela Szczecińska  

Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 19.10.2020r.

Organy stowarzyszenia i ich kompetencje – stan na 19.10.2020r.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia; wybór i ustalenie liczby członków Zarządu i ich odwołanie; wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich odwołanie; wybór i ustalenie liczby członków Rady oraz ich odwołanie; zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyborów projektów; zatwierdzanie regulaminu: Walnego Zebrania, Rady i Komisji Rewizyjnej; podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości; podejmowanie uchwał w sprawach finansowych w szczególności zatwierdzenia planów finansowych; zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdania finansowego oraz udzielanie z tego tytułu absolutorium jego członkom; uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich; ustalanie programu działania Stowarzyszenia; określanie tytułów honorowych nadawanych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie takich tytułów. Rada Stowarzyszenia jest organem o kompetencjach decyzyjnych. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; zwoływanie Walnego Zebrania; przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych; ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura; ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia i innych...

Organizacja Biura Stowarzyszenia – stan na 19.10.2020r.

Lista członków Stowarzyszenia – stan na 24.07.2019 r.

Lista członków Stowarzyszenia – stan na 27.02.2019r.

Skład Zarządu Stowarzyszenia (od 11 grudnia 2018 roku)