Organizacja stowarzyszenia

Nr Rachunku Bankowego

Pragniemy poinformować członków naszego Stowarzyszenia, iż składka członkowska wynosi 60 zł za rok dla członków zwyczajnych oraz 120 zł za rok dla przedsiębiorców. Składkę można wpłacać na nasz rachunek w Banku BGŻ BNP PARIBAS. 97 2030 0045 1110 0000 0425 0160 Dziękujemy

Organizacja biura (stan na 01.03.2024r.)

Biuro Stowarzyszenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Dyrektor biura: Magdalena Ciołek Specjalista ds. finansów i administracji: Patrycja Kaźmierczak Specjalista ds. projektów – doradca: Anna Rutkowska Pracownik do spraw utrzymania zasobów stowarzyszenia – Katarzyna Łajdecka

LISTA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA DZIEŃ 7.03.2023

Lista członków stowarzyszenia na dzień 7.03.2023

Organizacja biura (stan na 02.11.2022r.)

Biuro Stowarzyszenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Dyrektor biura: Magdalena Ciołek Specjalista ds. finansów i administracji: Patrycja Kaźmierczak Specjalista ds. ds. promocji i marketingu e-commerce: Kinga Trzmielewska Specjalista ds. projektów – doradca: Ksymena Świerzko Stażystka: Izabela Szczecińska  

Lista Członków Stowarzyszenia – stan na 19.10.2020r.

Organy stowarzyszenia i ich kompetencje – stan na 19.10.2020r.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia; wybór i ustalenie liczby członków Zarządu i ich odwołanie; wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich odwołanie; wybór i ustalenie liczby członków Rady oraz ich odwołanie; zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyborów projektów; zatwierdzanie regulaminu: Walnego Zebrania, Rady i Komisji Rewizyjnej; podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości; podejmowanie uchwał w sprawach finansowych w szczególności zatwierdzenia planów finansowych; zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdania finansowego oraz udzielanie z tego tytułu absolutorium jego członkom; uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich; ustalanie programu działania Stowarzyszenia; określanie tytułów honorowych nadawanych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie takich tytułów. Rada Stowarzyszenia jest organem o kompetencjach decyzyjnych. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; zwoływanie Walnego Zebrania; przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych; ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura; ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia i innych...

Organizacja Biura Stowarzyszenia – stan na 19.10.2020r.

Lista członków Stowarzyszenia – stan na 24.07.2019 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".