Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Cele działania

27/07/2017

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
 2. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);
 3. Upowszechnianie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
 4. Działanie na rzecz realizacji programów zawartych w planach rozwoju lokalnego;
 5. Aktywizowanie społeczności lokalnej wymienionych gmin i mobilizowanie jej
  do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
 6. Budowanie, rozwijanie i promowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na obszarze wyżej wymienionych gmin;
 7. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i projektach realizowanych
  w wyżej wymienionych gminach;
 8. Promocja obszarów wiejskich położonych w obrębie wyżej wymienionych gmin;
 9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. Propagowanie krajoznawstwa i turystyki wiejskiej;
 11. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.