Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Etapy powstania Lokalnej Grupy Działania

28/08/2017
Etapy powstania Lokalnej Grupy Działania

Zawiązanie partnerstwa stanowi odpowiedź na szansę rozwoju dla obszaru oraz jej mieszkańców, jaka pojawiła się wraz z inicjatywą Leader. Z uwagi, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. kontynuuje działania Fundacji Turecka Unia Rozwoju – T.U.R. niezmiernie ważnym jest przytoczenie etapów powstawania partnerstwa zgodnie z chronologią zdarzeń począwszy od maja 2006 r.

Kampania informacyjna i konsultacje społeczne: 08.05.2006 r.

 • spotkania informacyjne dla władz gminy i liderów lokalnych,
 • notatki i artykuły informacyjne w lokalnej prasie,
 • informacje na stronach internetowych gmin i Starostwa.

Tworzenie Lokalnej Grupy Działania i szkolenie liderów lokalnych: 09.05.2006 -15.09.2006 r.

 • szkolenie „Formy prawne Lokalnej Grupy Działania”,
 • szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jako fundacji”,
 • szkolenie dwudniowe „Leader – zasady i założenia na lata 2007-2013, budowanie LGD i ZSROW” prowadzone przez absolwenta krajowego szkolenia animatorów partnerstw lokalnych.

Badanie uwarunkowań obszaru i ich uspołeczniona weryfikacja: 01.06.2006 r. – 31.08.2006 r.

 • diagnoza obszaru objętego Strategią,
 • analiza i ocena potencjału rekreacyjnego i turystycznego obszaru,
 • weryfikacja diagnozy i oceny potencjału turystycznego – metodą warsztatową.

Warsztaty strategiczne: 24.08.2006 r. – 15.09.2006 r.

 • analiza SWOT,
 • określenie wizji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
 • określenie misji Lokalnej Grupy Działania,
 • wybór celów strategicznych i operacyjnych,
 • warsztaty tematyczne (zadania i projekty, monitoring i promocja).

Szkolenie: 23 stycznia 2008 r:

„Możliwości finansowania obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem Osi Priorytetowej 4 Leader”.

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju: 01.12.2008 r. – 31.12.2008 r.
Strategia opracowana została w ramach projektu „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju do wymagań rozwoju obszarów wiejskich”.

Założycielskie Walne Zebranie: 08.07.2008 r.

Założycielskie Walne Zebranie z udziałem partnerów LGD Fundacji Turecka Unia Rozwoju T.U.R. z gmin: Brudzew, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek. podczas którego uchwalono i przyjęto Statut LGD Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: 06.10.2008 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD, podczas którego dokonano wyboru władz Stowarzyszenia – Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
Zgłoszenie akcesu przez gminę Władysławów – październik 2008 r.

Gmina Władysławów będąca wcześniejszym partnerem Fundacji zgłosiła chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Rozmowy w powyższym zakresie prowadzone były w październiku podczas spotkań reprezentantów zrzeszonych gmin.

Ankieteryzacja oraz kampania promocyjna na terenie gminy Władysławów
Decyzja o przystąpieniu gminy Władysławów do Stowarzyszenia LGD spowodowała konieczność podjęcia dodatkowych działań celem zbadania potrzeb i oczekiwań mieszkańców tamtejszej gminy oraz kampanii informacyjno promocyjnej. W tym celu przeprowadzono ankieteryzację pośród lokalnej społeczności (ok. 600 osób) oraz utworzono Punkt Informacyjny na terenie Urzędu Gminy Władysławów.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 26.11.2008 r.

Zatwierdzenie Regulaminów Walnego Zebrania, Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały o poszerzeniu składu Rady i Zarządu o reprezentantów gminy Władysławów.

Promocja Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju: 11.09.2006 r. do obecnie

 • informacja z warsztatów i podpisania aktu notarialnego w lokalnej TV,
 • prezentacja LGD i Strategii na spotkaniu z Lokalną Grupą Działania z Finlandii,
 • prezentacja LGD i Strategii na regionalnej konferencji w Poznaniu,
 • prezentacja Lokalnej Grupy Działania podczas szkolenia: „Osiągnięcia i współpraca Lokalnych Grup Działania województwa wielkopolskiego” w dniach 04-05.02.2008 r.
 • prezentacja Lokalnej Grupy Działania podczas Giełdy kontaktów Leader
  w Barzkowicach w dniach 20-21.11.2008 r.

W celu zapewnienia trwałości partnerstwa i efektywności jego działań, spotkania, warsztaty oraz szkolenia ukierunkowane były na zdobycie umiejętności pracy w grupie zadaniowej, radzenia sobie z rozbieżnymi interesami, konfliktami i napięciami.
Spotkania szkoleniowo-warsztatowe poświęcone były m.in.:

 • aktywizacji środowisk wiejskich,
 • wyborowi formy prawnej LGD (zmiany),
 • wypracowaniu statutu i zasad funkcjonowania LGD,
 • analizie partnerów, silnych i słabych stron sektorów, korzyściom współpracy międzysektorowej,
 • organizacji procesu opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • utworzeniu Lokalnej Grupy Działania.

Znamiennym dla partnerstwa było uświadomienie uczestniczącej w spotkaniach społeczności jej znaczenia dla kształtowania wizerunku obszaru LGD. Partnerstwo budowane było w oparciu o zasadę demokracji, z uwzględnieniem wszelkich dyskutowanych problemów i zaprezentowanych wizji, a co za tym idzie – wynikających z nich potrzeb i oczekiwań.