Organy stowarzyszenia i ich kompetencje

12/12/2017

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 • uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
 • wybór i ustalenie liczby członków Zarządu i ich odwołanie;
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich odwołanie;
 • wybór i ustalenie liczby członków Rady oraz ich odwołanie;
 • zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyborów projektów;
 • zatwierdzanie regulaminu: Walnego Zebrania, Rady i Komisji Rewizyjnej;
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości;
 • podejmowanie uchwał w sprawach finansowych w szczególności zatwierdzenia planów finansowych;
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdania finansowego oraz udzielanie z tego tytułu absolutorium jego członkom;
 • uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;
 • ustalanie programu działania Stowarzyszenia;
 • określanie tytułów honorowych nadawanych przez Stowarzyszenie
  oraz nadawanie takich tytułów.

Skład Rady Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”:

Rada Stowarzyszenia jest organem o kompetencjach decyzyjnych. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skład Zarządu Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”:

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • zwoływanie Walnego Zebrania;
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych;
 • ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia;
 • powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia i innych jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie innych spraw oraz podejmowanie uchwał w sprawach wyraźnie niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”:

 1. Antosik Katarzyna;
 2. Michalak Małgorzata Ewa;
 3. Banasiak Ewa Janina.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Zarządu pod kątem celowości i legalności;
 • kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie;
 • występowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z tytułu złożonych sprawozdań.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".