Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zadania

29/08/2017

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Finansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju.
 • Organizowanie i finansowanie:
  • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych;
  • imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
  • działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
   – opracowywanie i druk broszur, folderów i plakatów;
   – opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych;
   – tworzenie stron internetowych;
   – przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 • Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
 • Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia