Budowanie tożsamości lokalnej i włączenie społeczne

„Siła orkiestr dętych – tradycją wspólnego muzykowania”

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Projekt grantowy: „Siła orkiestr dętych – tradycją wspólnego muzykowania”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Projekt polegał na umożliwieniu młodzieży udziału w warsztatach edukacyjnych oraz wspólnym muzykowaniu. Działania te pozwoliły na włączenie się społeczności LGD w działania kulturalne, zaangażowały mieszkańców w tradycje wspólnego muzykowania. Zorganizowany koncert promocyjny pozwolił zintegrować się rodzinom muzykującym,  przez co wzmocnione zostało poczucie tożsamości lokalnej. Działania te przyczyniły się do rozwoju umiejętności artystycznych a w dalszych działaniach do podtrzymania tradycji muzykowania i wspierania działającej w kulturze orkiestry. Celem działania jest ukierunkowanie nauczania aby powrócić do wielu tradycji okazjonalnego, rodzinnego muzykowania. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD. Zakres realizacji: Pierwszym działaniem w realizacji zadań projektu było zorganizowanie warsztatów umuzykalniających, których celem było stworzenia...

„Dajmy sobie szansę na lepsze życie – w zgodzie z naturą i tradycją”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie     Projekt grantowy: „Dajmy sobie szansę na lepsze życie – w zgodzie z naturą i tradycją”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja „Dajmy sobie szansę na lepsze życie – w zgodzie z naturą i tradycją.” jest zgodna z celami – głównym i szczegółowym LSR ponieważ wszystkie działania przewidziane w operacji przyczyniły się do budowania tożsamości lokalnej oraz włączenia społecznego na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. a w szczególności zwiększona została integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności. Nastąpiło również znaczne wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD. Zakres realizacji: Operacja obejmowała cykl warsztatów kulinarno-ogrodniczych, które koncentrowały...

„W GROMADZIE ŻYJĘ, TO I Z GROMADĄ TRZYMAM!” INTEGRACJA (DLA) POKOLEŃ na podstawie powieści W. Reymonta „Chłopi”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Projekt grantowy: „W GROMADZIE ŻYJĘ, TO I Z GROMADĄ TRZYMAM!” INTEGRACJA (DLA) POKOLEŃ na podstawie powieści W. Reymonta „Chłopi”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizując projekt osiągnięto cel ogólny operacji zgodny z LSR – budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. bowiem operacja zakładała budowanie więzi pomiędzy członkami lokalnej wspólnoty oraz włączenie w życie kulturowe mieszkańców obszaru działania LGD TUR – poprzez udział w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno-artystycznym tj. w warsztatach teatralnych, a następnie zaprezentowanie efektów pracy uczestników operacji na deskach teatru kaliskiego. Operacja wychodziła naprzeciw zidentyfikowanych przez LGD TUR problemom w zakresie wykluczenia kulturowego małych miejscowości i wsi, mających swe odzwierciedlenie także w zapisach LSR. Sztuka z udziałem mieszkańców wsi, stanowiła swoistego rodzaju „okno na świat”, budowała poczucie własnej wartości, rozwijała pasje i zainteresowania. Z drugiej strony tematyka, którą poruszono, wystawiając jedno z ważniejszy dzieł literatury polskiej „Chłopi”...

„Warsztaty ogrodnictwa – sposobem na integrację”

    Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt grantowy: „Warsztaty ogrodnictwa – sposobem na integrację”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Celem operacji pn.  „Warsztaty ogrodnictwa – sposobem na integrację” jest  budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja jest zgodna z zakresem  – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Operacja polegała na  przeprowadzeniu warsztatów ogrodnictwa dla mieszkańców terenu LGD obejmujących  szkolenia  i zajęcia praktyczne z ogrodnictwa mające  na celu aktywizacje i integrację mieszkańców LGD w tym naszego stowarzyszenia i nabycie przez nich nowych umiejętności, które pozwolą członkom stowarzyszenia i ich rodzinom  aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności w tym osób wykluczonych  i defaworyzowanych. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju...

„Warsztaty wokalno – aktorskie „Zagrajmy razem”

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt grantowy: „Warsztaty wokalno – aktorskie „Zagrajmy razem”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja polegająca na przeprowadzeniu warsztatów wokalno – aktorskich istotnie przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej oraz włączenia społecznego na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja, opierając się na technikach teatralnych, wokalnych i ruchowych, poprzez cotygodniowe zajęcia, miała na celu zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej (uczestników, ich rodziny, sąsiadów i znajomych), a także społeczne włączenie w/w grup. Udział w kulturze poprzez tworzenie sztuki (zwłaszcza w wydaniu ruchu amatorskiego) zintegrował uczestników. W ramach operacji realizowany był przekaz promowania poszanowania dla dziedzictwa przyrody, ochrony przyrody oraz dbania o rozwój zrównoważony, tak aby kolejne pokolenia mogły korzystać z bogactwa natury. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie...

„Zdrowo –  ziołowo” – międzypokoleniowa kuchnia w Przykonie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Projekt grantowy: „Zdrowo –  ziołowo” – międzypokoleniowa kuchnia w Przykonie   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Projekt wspierał włączenie społeczne rodzin z terenu Gminy Przykona oraz całego obszaru L.G.D. TUR poprzez organizację zajęć i przedsięwzięć umożliwiających tym osobom zwiększenie wiedzy o zdrowym odżywianiu, zdrowym trybie życia. Projekt umożliwił integrację międzypokoleniową poprzez organizację doradztwa prowadzonego przez dietetyka, przeprowadzenie pokazu kulinarnego, przeprowadzenie badania biorezonansem dla matek,  dzieci, młodzieży i seniorek borykających się z nadwagą a także warsztaty wyjazdowe w ramach których min. udział brały osoby 60+. Wiedza wyniesiona z przedsięwzięcia pozwoliła na zwiększenie świadomości mieszkańców na temat wpływu zdrowego żywienia z wykorzystaniem ziół na nasze życie i zdrowie. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD. Zakres realizacji: Wyjazdowe warsztaty ziołowe...

,,Dobrze nam razem”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Projekt grantowy: ,,Dobrze nam razem”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Realizatorzy zadania od początku mieli na uwadze zwiększenie tożsamości lokalną uczestników projektu, którzy poprzez wspólne działania mogli się lepiej poznać, zintegrować i w miłej atmosferze realizować przygodę  z projektem, którego celem było rozwinięcie kompetencji kulturalnych, społecznych osobistych, a co najistotniejsze ekspresji kulturalnej i  budowanie więzi z pozostałymi mieszkańcami. Jest to tym bardziej ważne, iż bardzo dużo uczestników projektu mieszkańcy  Domu Pomocy Społecznej  to osoby, które ze względów chorobowych zostali przeniesieni do Powiatu Tureckiego czasami z odległych miejsc w Polsce. Dlatego tym bardziej ważne były działania ukierunkowane na budowaniu w nich tożsamości lokalnej i prowadzenie działań włączających do społeczności lokalnej. Zainicjowana przestrzeń służyła temu aby uczestnicy, reprezentanci różnych pokoleń mieli okazje ze sobą współpracować, rozmawiać a przy okazji  zainicjować nawyk aktywności fizycznej dodatkowo  wymieniać się doświadczeniem oraz nabywać umiejętności, które niezależnie od wieku, choroby czy statusu...

„ZDROWIE DLA POKOLEŃ”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Projekt grantowy : „ZDROWIE DLA POKOLEŃ”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Projekt wpisał się w cel ogólny, ponieważ przyczynił się do budowania lokalnej tożsamości związanej z zdobywaniem wiedzy na temat dziedzictwa kulinarnego regionu, w tym także opartego na roślinach z okolicznych łąk. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami różnych pokoleń. Realizacja warsztatów umożliwiła zdobycie nowej wiedzy oraz świadomości w zakresie aspektów środowiskowych i przyczyniających się do ochrony zdrowia ludzi. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD. Zakres realizacji: Pierwszym krokiem był zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia pokazu inauguracyjnego oraz organizacji warsztatów kulinarnych. Kolejnym zadaniem była organizacja warsztatów ekologicznych ‘Czarne złoto” czyli ekologia w ogrodzie, w domu i rolnictwie. Osoby uczestniczące w spotkaniu bardzo dużo dowiedziały...

„Rodzinny bajkowy bal urodzinowy”

          Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Projekt grantowy : „Rodzinny bajkowy bal urodzinowy”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Grant„ Rodzinny bajkowy bal urodzinowy ”  to przedsięwzięcie, które przyczyniło się do rozwoju kompleksowych ofert na rzecz  integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin naszego regionu. Nastąpiło podniesienie wiedzy z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych jakimi były bale urodzinowe z wykorzystaniem uszytych stroi oraz wzmocniony został  kapitał społeczny. Dzięki organizacji 4 bali, w których uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD, osiągnięto cel szczegółowy operacji zgodny z LSR – zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej oraz wartość docelową wskaźnika rezultatu  związanego z  planowaną do osiągnięcia w związku z realizacją operacji. Przystosowanie pomieszczeń  pozwoliło na rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin przez co osiągnięto planowany wskaźnik liczba kompleksowych ofert dostosowanych do potrzeb członków rodzin. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła...

„Zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców z obszaru LGD poprzez wydanie książki o historii Getta „Czachulec”

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt grantowy : „Zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców z obszaru LGD poprzez wydanie książki o historii Getta „Czachulec”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Przypomnienie i zachowanie historii regionu jest podstawą do budowania w lokalnym społeczeństwie poczucia tożsamości, kształtowania potrzeby rozwijania i pogłębiania wiedzy o dziejach naszej ojczyzny oraz zacieśniania więzi społecznych. Realizacja operacji wpłynęła również na zwiększenie integracji międzypokoleniowej dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w tym młodzieży szkolnej, absolwentów w poszukiwanie materiałów źródłowych, pamiątek, zdjęć czy wywiadów z seniorami żyjącymi w tamtym okresie. Poprzez zebranie i usystematyzowanie bogactwa historii lokalnego holokaustu społeczność wiejska stała się współautorami dzieła. Dzięki wydaniu publikacji pt. „Heideműlle” czyli „Młyn na wrzosowisku – historia getta wiejskiego w Czachulcu Nowym” nastąpiło wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zasad funkcjonowania oraz zgromadzonej populacji Żydów z powiatu tureckiego w tzw. Gettcie „Czachulec”. Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja...
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".