Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Inne

Opis realizowanych projektów

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektami realizowanymi przez nas w latach 2007 – 2013         http://www.poprzedniastrona.lgd-tur.org.pl/pl/3/
Inne projekty realizowane przy udziale LGD TUR

Inne projekty realizowane przy udziale LGD TUR

Działalność naszego stowarzyszenia obejmuje różnorodne projekty. Szukamy możliwości realizacji projektów i źródeł finansowania, także poza Inicjatywą LEADER z PROW 2014-2020. Tutaj zamieszczamy informacje dotyczące innych projektów realizowanych przy udziale LGD, które nie zostały określone już w ramach naszej LSR.
Dla Dobra Sprawy – konferencja

Dla Dobra Sprawy – konferencja

Po kilkumiesięcznej, wytężonej pracy seniorów-liderów biorących udział w projekcie „Dla dobra sprawy” – stworzenie modelowego systemu rozwiązań współpracy na rzecz seniorów, nadszedł w końcu dzień, w którym podsumowaliśmy nasze wysiłki. 14 listopada br. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości zorganizowaliśmy konferencję, z udziałem przedstawicieli JST, Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Przez kilka miesięcy aktywni seniorzy wyłonieni z każdej gminy członkowskiej obszaru LGD, brali udział w cyklu szkoleń i warsztatów doskonalących ich umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem oraz wiedzę z zakresu metod badawczych. A wszystko po to, by w formie przyjacielskiej rozmowy z innymi, mniej aktywnymi seniorami dowiedzieć się o ich troskach, radościach, formach spędzania czasu wolnego oraz relacjach z innymi ludźmi i instytucjami publicznymi. Zebrane wyniki opublikowaliśmy w formie raportu pn. „Seniorzy obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. wobec jakości życia, społeczności lokalnej i instytucji publicznych”. Przybyłych na konferencję gości powitała Agnieszka Banasiak, będąca pracownikiem LGD. Następnie Pani Prezes Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Magdalena Ciołek przybliżyła gościom ideę projektu. Kolejnym punktem była prezentacja wyników raportu przez Pana Wojciecha Jagodzińskiego – wieloletniego badacza, analityka, socjologa, który pomógł również w wypracowaniu narzędzi badawczych. Następnie umożliwiliśmy spojrzenie na projekt z nieco innej...
Dla Dobra Sprawy – raport

Dla Dobra Sprawy – raport

Realizacja projektu „Dla dobra sprawy” zakończyła się uroczystą konferencją nie tylko podsumowującą cały projekt, ale również prezentującą raport z badań środowiska seniorów na obszarze działania LGD. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań zawartymi w raporcie poiżej.   RAPORT – pobierz
Dla Dobra Sprawy – Wizyta studyjna w Krobi

Dla Dobra Sprawy – Wizyta studyjna w Krobi

Inspirujące i zachwycające – tak w dwóch słowach można opisać wizytę na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krobi, w ramach projektu „Dla dobra sprawy”. Podczas seminarium, które odbyło się 20 września 2016 r. w siedzibie UTW Krobia, seniorzy z naszego obszaru Lokalnej Grupy Działania mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób można aktywizować innych seniorów do działania. Pani Prezes UTW Domicela Skrzypalik oraz studenci-seniorzy z UTW w Krobi opowiedzieli nam jak wyglądają zajęcia na uniwersytecie, jakie projekty zrealizowali oraz jakie są ich plany na przyszłość. Seniorzy z UTW mają się czym pochwalić: organizują warsztaty, uczestniczą w lekcjach języka angielskiego, uprawiają gimnastykę, aktywnie działają jako grupa teatralna wystawiając np. jasełka. Po poznaniu działalności UTW, zostaliśmy zabrani do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny. Zdecydowanie, jest to bardzo oryginalne i klimatyczne miejsce, gdzie niegdyś znajdowała się Fabryka Mebli (1922 r.). Oprócz maszyn i narzędzi stolarskich mieliśmy również okazję zobaczyć Izbę Biskupiańską, która poświęcona została lokalnemu folklorowi. Obecnie oprócz zwiedzania stolarni można również wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych. Po długim dniu, z mnóstwem pozytywnej energii wróciliśmy na teren naszej LGD, aby wcielać w życie pomysły, które narodziły się w naszych głowach podczas wizyty studyjnej w Krobi.
Dla Dobra Sprawy – Liderzy – już po szkoleniach

Dla Dobra Sprawy – Liderzy – już po szkoleniach

Od początku sierpnia br., wytypowani z każdej gminy członkowskiej seniorzy-liderzy, odbywali cykl szkoleń umożliwiających im prowadzenie badań wśród innych seniorów, w ramach projektu „Dla dobra sprawy”, który realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Projekt ten zakłada dotarcie do osób starszych, którzy zaszyli się w domach i nie uczestniczą w życiu społecznym, po to aby w formie przyjacielskiej rozmowy zbadać ich największe problemy i potrzeby. Pierwsze dwudniowe szkolenie, w jakim uczestniczyli nasi liderzy dotyczyło głównie teoretycznych aspektów wolontariatu, natomiast drugie skupiało się już na praktycznych umiejętnościach komunikacji z seniorami. Trzecie z cyklu szkoleń, które miało miejsce 13 września, miało na celu wypracowanie i doskonalenie odpowiednich metod badawczych, dzięki którym gromadzenie danych będzie dla liderów znacznie łatwiejsze. Dzięki fachowej wiedzy i umiejętnościom trenerów szkoleń, możemy być pewni, iż nasi liderzy zostali dobrze przygotowani do prowadzenia badań, które niebawem się rozpoczną. Życzymy zatem naszym liderom pozytywnego nastawienia i motywacji do działania 🙂    

Dla Dobra Sprawy – projekt finansowany z KSOW

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Dla dobra sprawy” – stworzenie modelowego systemu rozwiązań współpracy na rzecz seniorów w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017. Założeniem projektu jest wyłonienie z każdej z dziewięciu gmin członkowskich, aktywnych seniorów – liderów (jedna osoba z jednej gminy), którzy przy współpracy z GOPS będą docierać do osób starszych – wykluczonych z aktywnego życia społecznego, by podczas prowadzonych w przyjacielskiej atmosferze spotkań, rozmawiać o ich problemach i potrzebach, organizować grupy samopomocowe oraz inicjować działania na ich rzecz. Wynikiem podjętych kroków będzie opracowanie raportu, który stanowić będzie podstawę i inspirację do działań różnych środowisk i organizacji (także NGO ubiegających się o wsparcie w ramach programu LEADER) na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych. Aby liderzy z każdej gminy mogli właściwie realizować swoje zadania, organizowane będą dla nich szkolenia, warsztaty oraz wyjazd studyjny, pokazujące m.in. sposoby nawiązywania kontaktu z osobami wykluczonymi, sposoby mówienia o swoich emocjach i potrzebach oraz metody przełamywania barier.