Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozwój gospodarczy i promocja przedsiębiorczości

Rozszerzenie działalności związane z modernizacją dotychczasowego miejsca pracy architekta oraz przysposobieniem dodatkowego stanowiska dla asystenta projektanta

Rozszerzenie działalności związane z modernizacją dotychczasowego miejsca pracy architekta oraz przysposobieniem dodatkowego stanowiska dla asystenta projektanta

Zakres operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Kolenda Wiesława „KONSPROJEKT” Tytuł operacji: Rozszerzenie działalności związane z modernizacją dotychczasowego miejsca pracy architekta oraz przysposobieniem dodatkowego stanowiska dla asystenta projektanta Cel(e) operacji: Celem operacji było zwiększenie możliwości świadczenia usług projektowych poprzez zakup wyposażenia biura projektowego i prace adaptacyjne pomieszczeń, a także stworzenie nowego miejsca pracy. Opis zadania: Operacja polegała na inwestycji w nowe wyposażenie biura projektowego, jak również oprogramowanie projektowe i prace adaptacyjne, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa  i wprowadzenie nowej usługi. W ramach przedsięwzięcia została zatrudniona jedna dodatkowa osoba, której zadaniem będzie wspieranie działań projektowych, co zwiększy ilość możliwych do realizacji zleceń. Na skutek inwestycji pojawi się jedna nowa usługa (projektowanie infrastruktury turystycznej). Termin realizacji: 27.11.2018-13.09.2019 Kwota pomocy: 70 000,00 zł
Rozwój firmy NOWITEX-ECO poprzez wdrożenie nowej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych

Rozwój firmy NOWITEX-ECO poprzez wdrożenie nowej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zakres operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: NOWITEX-ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Tytuł operacji: Rozwój firmy NOWITEX-ECO poprzez wdrożenie nowej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych Cel(e) operacji: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty o nowy produkt oraz wzrost zatrudnienia Opis zadania: Realizacja niniejszej operacji przyczyniła się do rozwoju działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu – folii z poliestyrenu służącej do produkcji opakowań metodą termoformowania. W ramach realizacji projektu konieczne jest również zatrudnienie 3 osób na stanowiskach operator linii produkcyjnej oraz pomocnicy operatora. Realizacja niniejszej inwestycji pozwoli osiągnąć następujące cele: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, umocnienie wizerunku przedsiębiorstwa jako nowoczesnej, rozwijającej się firmy; pozyskanie nowych klientów w kraju i zagranicą; zwiększenie udziału w rynku; wzrost przychodu ze sprzedaży nowych produktów; wzrost eksportu; wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych, co wpłynie na poprawę środowiska. Termin realizacji: 05.2017-08.2018 Kwota pomocy: 289 962,00 zł   www.nowitex.pl
Wzrost konkurencyjności firmy „Tomasz Cichoń Usługi Projektowe” poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu biurowego

Wzrost konkurencyjności firmy „Tomasz Cichoń Usługi Projektowe” poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu biurowego

Zakres operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Tomasz Cichoń Usługi Projektowe Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności firmy „Tomasz Cichoń Usługi Projektowe” poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu biurowego Cel(e) operacji: Zrealizowanie operacji oraz związane z tym zatrudnienie pracownika przyczyniło się do wzrostu wartości sprzedaży. Celem operacji był wzrost wartości sprzedaży projektów na poziomie 40% w pierwszy roku po zakończeniu operacji i później 10% wzrost w kolejnych latach. Nowoczesny sprzęt oraz nowatorskie oprogramowanie wydatnie skróciły czas realizacji pojedynczego projektu. Kolejnym celem był wzrost zatrudnienia w firmie o jedną osobę zatrudnioną na pełny etat na podstawie umowy o pracę. Opis zadania: Operacja polegała na zakupie wyposażenia, oprogramowania i określonych pozycji książkowych, co przyczyniło się do modernizacji i poprawy jakości świadczonych usług jak i do stworzenia nowych świadczonych przez firmę. Termin realizacji: 26.04.2017-11.06.2018 Kwota pomocy: 41 434,98 zł  
Poprawa konkurencyjności firmy Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do pomiarów geodezyjnych

Poprawa konkurencyjności firmy Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do pomiarów geodezyjnych

Zakres operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne Tytuł operacji: Poprawa konkurencyjności firmy Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do pomiarów geodezyjnych Cel(e) operacji: Celem krótkookresowym realizowanej operacji była poprawa jakości funkcjonowania firmy w zakresie organizacyjnym i technologicznym poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Umożliwił on dokładniejsze a przede wszystkim szybsze pomiary geodezyjne i co za tym idzie doprowadził do znacznego skrócenia procesu obsługi. Założeniem było więc dogonienie pod względem techniczno – organizacyjnym liderów rynku. Celem długookresowym było zwiększenie wielkości sprzedaży i poprawa zyskowności firmy. Uzyskanie większych dochodów umożliwiło realizację kolejnych założeń inwestycyjnych i dalszy rozwój firmy. Opis zadania: Operacja polegała na inwestycji w nowoczesny sprzęt geodezyjny (odbiornik GPS, niwelator optyczny, dalmierz laserowy). Innowacyjne metody i technologie pomiarowe przyspieszyły i zautomatyzowały świadczone usługi pomiarowe, zapewniły informatyzację geodezji przy pomiarach sytuacyjno – wysokościowych. Kolejnym punktem operacji był zakup nowatorskiego oprogramowania, co pozwoliło rozwijać metody obliczeniowe  i opracowanie obserwacji, automatyzację procesów pozyskiwania i przetwarzania danych. Przy zastosowaniu najnowszej generacji elektroniki, informatyki i technologii mobilnych zapewniona została bezpośrednia wymiana danych. Do obsługi programu niezbędny był zakup nowoczesnego zestawu komputerowego zdolnego spełnić wysokie wymagania sprzętowe programu geodezyjnego. Termin realizacji: 26.04.-21.07.2017 Kwota pomocy: 65 727,65 zł
„I muzyka gra – rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na obsłudze muzycznej”

„I muzyka gra – rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na obsłudze muzycznej”

Zakres operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Klaudiusz Wielogórka Tytuł operacji: „I muzyka gra – rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na obsłudze muzycznej” Cel(e) operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD T.U.R. poprzez uruchomienie nowej działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia w zakresie usług muzyczno – konferansjerskich. Opis zadania: Operacja polega na świadczeniu usług związanych z nagłaśnianiem, oprawą muzyczną, usługami konferansjerskimi i prowadzeniem warsztatów muzycznych. Obsługa muzyczna dotyczy imprez okolicznościowych (wesela, urodziny, 18-stki, imieniny, rocznice, komunie, Sylwester, Andrzejki, karnawał, imprezy kulturalne, festyny, pikniki, imprezy oświatowe, bale, studniówki, dyskoteki). Wybrana działalność polega na obsłudze technicznej, muzycznej, konferansjerskiej imprez okolicznościowych nie tylko w weekendy, ale również w tygodniu, dzięki zleceniom z firm, ośrodków kultury i innych instytucji prowadzących działalność „od poniedziałku do piątku”. Jest to działalność mobilna, dlatego do działalności firmy i przechowywania sprzętu wystarczy użyczony lokal, co jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na minimalizowanie kosztów prowadzenia działalności. Operacja rozpoczęła się od podpisania umowy z firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na zakup nagłośnienia i działań promocyjnych poprzez Facebooka i ogłoszenia na stronach internetowych. Po zrealizowaniu zakupów firma rozpoczęła działania promocyjne i oficjalnie rozpoczęła działalność polegającą na świadczeniu usług. Termin realizacji: 12.03.-31.08.2018 Kwota pomocy: 50 000,00 zł
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług cateringowych

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług cateringowych

Zakres operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Anna Antoniak Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług cateringowych Cel(e) operacji: Założenie przedsiębiorstwa usługowego i zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie poprzez zatrudnienie właściciela firmy w nowym podmiocie (w formie samozatrudnienia), a także dodatkowej osoby na 1/3 etatu na umowę o pracę. Opis zadania: Przedsięwzięcie miało na celu założenie firmy usługowej, realizującej działalność w zakresie cateringu, a więc dostarczania przygotowanych wcześniej posiłków w miejsce wskazane przez zleceniodawcę. Posiłki są przygotowywane w we własnej kuchni (lokal na podstawie umowy użyczenia). W ramach przedsięwzięcia znalazł zatrudnienie właściciel (w formie samozatrudnienia), jak również została zatrudniona dodatkowa osoba na 1/3 etatu do pomocy w obsłudze zleceń. W ramach konkretnych zleceń zatrudniani są dodatkowi pracownicy do obsługi na umowy zlecenia. Przedsięwzięcie polegało na zakupie sprzętu do przygotowywania posiłków, jak również prowadzeniu firmy cateringowej. Termin realizacji: 09.03.2018-22.11.2019 Kwota pomocy: 50 000,00 zł
Założenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją świec parafinowych i woskowych i wkładów parafinowych

Założenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją świec parafinowych i woskowych i wkładów parafinowych

Zakres operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Mirosław Darul Tytuł operacji: Założenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją świec parafinowych i woskowych i wkładów parafinowych Cel(e) operacji: Założenie przedsiębiorstwa produkcyjnego i zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez zatrudnienie właściciela firmy w nowym podmiocie (w formie samozatrudnienia) a także dodatkowej osoby na ½ etatu na umowę o pracę. Opis zadania: Przedsięwzięcie miało na celu założenie firmy produkcyjnej realizującej działalność w zakresie wytwarzania świec parafinowych i woskowych, a także wkładów do zniczy. W ramach przedsięwzięcia zatrudnienie znalazł właściciel (w formie samozatrudnienia), jak również zatrudniona została druga osoba na ½ etatu do pomocy w produkcji. Operacja polegała na zakupie linii technologicznej do wytwarzania świec. Stanowiła ona uzupełnienie do obecnych zasobów wnioskodawcy w postaci dostępu do lokalu biurowo-produkcyjno-magazynowego, jak również sprzętu biurowego. Termin realizacji: 15.02.2018 – 17.09.2018 Kwota pomocy: 50 000,00 zł
Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla ludności w branżach artystycznych

Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla ludności w branżach artystycznych

Zakres operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Marek Górski Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dla ludności w branżach artystycznych Cel(e) operacji: Celem planowanej operacji był rozwój usług dla ludności poprzez założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w branży artystycznej i wspierającej działalność artystyczną, co pozwoliło na utworzenie miejsca pracy w ramach samozatrudnienia i osiągniecie dochodów ze sprzedaży usług. Dla osiągnięcia celu podstawowego założone były cele pośrednie takie jak zróżnicowanie świadczonych usług na potrzeby zabezpieczenia źródeł dochodu, co stanowiło zabezpieczenie dla działalności gospodarczej na przyszłość. Kolejnym celem pośrednim było osiągnięcie konkurencyjnej i stabilnej pozycji na lokalnym rynku,  jako świadczeniodawcy w branży wodzirejów i didżejów. Zakres planowanych dostaw w ramach operacji pozwolił na osiągnięcie takiego standardu usług, gdzie działalność będzie konkurencyjna i jedyna w branży z uwagi na nietypowe połączenie usług, zwłaszcza z wynajmem kul sferycznych „BUMPER BALL”. Opis zadania: Specyfika działalności wiązała się z zakupem zaplanowanego sprzętu. Pozwolił on na uruchomienie określonych usług w zakresie 1) nagłaśniania imprez od strony technicznej i akustycznej; 2) profesjonalnej obsługi imprez okolicznościowych, eventów firmowych w charakterze didżeja i wodzireja; 3) obsługi wynajmu kul sferycznych ”BUMPER BALL”; 4) usługi animacji gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Przedsiębiorca równolegle z zakupami podjął działania promocyjne...
Otwarcie działalności gospodarczej pod firmą CEZIMOTORBIKE, zajmującej się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn

Otwarcie działalności gospodarczej pod firmą CEZIMOTORBIKE, zajmującej się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn

Zakres operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Cezary Ziarniak Tytuł operacji: Otwarcie działalności gospodarczej pod firmą CEZIMOTORBIKE, zajmującej się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn Cel(e) operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD T.U.R. poprzez uruchomienie nowego przedsiębiorstwa zajmującego się customem oraz przerabianiem motocykli a także obróbką metali i dorabianiem części do maszyn. Opis zadania: Operacja miała na celu utworzenie nowego miejsca pracy w ramach własnej działalności gospodarczej. Działalność skupia ma się przede wszystkim na przerabianiu motocykli, a także obróbce metali i dorabianiu części do maszyn (głównie maszyn rolniczych oraz maszyn i urządzeń dla osób niepełnosprawnych). W ramach operacji wnioskodawca utworzył w początkowym okresie jedno miejsce pracy (samozatrudnienie) i zajął się rozwojem firmy – pozyskiwaniem klientów na wyżej wymienione usługi. Podstawowym celem wnioskodawcy było osiągnięcie sprzedaży usług związanych z przerabianiem motocykli i obróbką metalu pozwalającej na dalszy rozwój firmy. Za otrzymaną pomoc wnioskodawca zakupił maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia wyżej wskazanej działalności. Termin realizacji: 12.03.2018-03.02.2020 Kwota pomocy: 50 000,00 zł   https://www.facebook.com/CEZIMotorbike/ http://www.cezi.pl/  
Warsztat samochodowy Maciej Ugarenko

Warsztat samochodowy Maciej Ugarenko

Zakres operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej Wnioskodawca: Maciej Ugarenko Tytuł operacji: Warsztat samochodowy Maciej Ugarenko Cel(e) operacji: Rozwój przedsiębiorstwa na obszarze LGD T.U.R. poprzez uruchomienie działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia w zakresie świadczenia usług dla ludności. Opis zadania: Projekt zakładał utworzenie warsztatu samochodowego. Rozpoczęciem działań było wylanie ławy betonowej, a następnie osadzenie na niej metalowej konstrukcji warsztatu. Kolejnym etapem był zakup pieca do ogrzewania i jego zamontowanie oraz zakup wyposażenia warsztatu według specyfikacji. Termin realizacji: 05.03.-30.11.2018 Kwota pomocy: 50 000,00 zł