Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 6/2017/OW przez podmiot inny niż LGD

23/01/2018

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje, o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 6/2017/OW przez podmiot inny niż LGD. W związku z powyższym LGD przedłoży na najbliższym posiedzeniu, Radzie LGD wniosek na operację własną: Zintegrowane działania na rzecz wsparcia zatrudnienia (w tym: edukacja na rzecz wzrostu zatrudnienia os. niepełnosprawnych, szkolenia zawodowe).