Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki naboru 10/2018/G

28/06/2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku na posiedzeniu dotyczącym wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania 19.2, Rada Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 10/2018/G.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków, lista operacji niewybranych, lista operacji spełniających kryteria formalne, lista rezerwowa oraz Protokół z posiedzenia Rady wraz z załącznikami zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, albo ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, albo negatywnej oceny zgodności operacji z LSR przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia odwołania.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o wyniku wyboru. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” i rozpatrywane przez Radę Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Odwołanie zawierać musi wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia odwołania znajdują się w Regulaminie ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 – Regulamin Operacji Grantowych, dostępnym w zakładce: „LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU oraz dostępnym w biurze LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”: ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek

 

W załączeniu wzór odwołania.

 • Lista operacji spełniających kryteria formalne i zakwalifikowane do dalszej oceny

  Pobierz
 • Lista operacji zgodnych z LSR

  Pobierz
 • Lista operacji wybranych

  Pobierz
 • Lista operacji rezerwowa

  Pobierz
 • Lista operacji niewybranych

  Pobierz
 • Wzór odwołania

  Pobierz
 • Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 21.06.2018r .

  Pobierz
 • Załączniki do protokołu Rady LGD z dnia 21.06.2018r .

  Pobierz