Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki naboru nr 13/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

27/04/2020

W dniu 20 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu dotyczącym wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania 19.2, Rada Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 13/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W załączeniu lista operacji spełniających kryteria formalne i zakwalifikowane do dalszej oceny, lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków, lista operacji niewybranych oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o wyniku wyboru. Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Protest zawierać musi wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia protestu znajdują się w Regulaminie ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 – Regulamin Operacji Indywidualnych, dostępnym na stronie internetowej LGD www.lgd-tur.org.pl oraz dostępnej w biurze LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”: Krwony 32, 62-720 Brudzew.

UWAGA:

Na podstawie par. 7 ust. 2 Regulaminu ustanawiającego procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 oraz art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, „W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie albo w ramach rundy konkursu nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu”.

W załączeniu wzór protestu.

 • Lista operacji spełniających kryteria formalne

  Pobierz
 • Lista operacji wybranych

  Pobierz
 • Lista operacji niewybranych

  Pobierz
 • Lista operacji zgodnych z LSR

  Pobierz
 • Protokół z dn. 20.04.2020 r. cz. 1

  Pobierz
 • Protokół z dn. 20.04.2020 r. cz. 2

  Pobierz
 • Wzór protestu

  Pobierz