Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki naboru na operację własną nr 2/2017/OW

20/12/2017

Zarząd LGD podjął decyzję o nie przedkładaniu wniosku dla przedsięwzięcia Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki”, w sytuacji odmowy przez Samorząd Województwa dokonania korekty zakresu tematycznego w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2017/OW.  W ww. informacji błędnie wskazano zakres tematyczny. Z uwagi na powyższy błąd i brak możliwości korekty wskazanego zakresu tematycznego, LGD nie przedłoży wniosku do oceny według lokalnych kryteriów wyboru Radzie LGD oraz nie przekaże wniosku o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ponownie wystąpiła do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o akceptację terminu zamieszczenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej dla przedsięwzięcia Promocja Przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki”.